INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KAMUSAL ALANDA TİPOGRAFİK YAKLAŞIMLAR
(TYPOGRAPHIC APPROACHES IN PUBLIC SPACES )

Author : Bilge Kınam DOKUZLAR    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 25
Page : 2346-2357
667    554


Summary

19. yüzyıl sonunda buluşların artması, baskı tekniklerinin gelişmesi, bilgisayar teknolojisinin gelişerek yaygınlaşması, grafik tasarıma yeni bir soluk getirmiştir. 21.yy’ın artan talepleri, insanlara daha hızlı bilgi aktarma gereksinimi, tasarımcıları, fikirlerini kamusal alanda ortaya koymaya yönlendirmiştir. Bu süreçte düşünce daha önce benzeri görülmemiş formlara dönüşerek, kamusal alanlarda izleyici tarafından deneyimlenmeye başlamıştır. Tasarımcılar, Postmodernizm’in öznel yaklaşım tarzı, dijital devrimin olanakları ve gelişen malzeme seçenekleri ile yaratıcı ve özgün çalışmalar üretmişlerdir. Özellikle ivmesi yükselen bilgisayar teknolojinın ışığı altında kamusal alanda düşünce temelli tipografik biçimlendirme çalışmaları, multidisipliner bir yaklaşımla yaratılmıştır. Kamusal alanlardaki sosyo kültürel içerikli tipografik yerleştirmeler, kente değer katarak, Grafik Tasarımı çağdaş sanat olgusuna dönüştürmeye çalışmıştır.Keywords
Tipografi, Üç Boyutlu Tipografik Biçimlendirme, Kamusal Alanda Görsel İletişim

Abstract

At the end of the 19th century, the increase in inventions, the development of printing techniques and the computer technology have brought a new breath to graphic design. The increasing demands of the 21st century, the need of transfer information more quickly lad led designers to present their ideas in public spaces. In this process, thought was transformed into unprecedented forms and started to be experienced by the audience in public spaces. Designers produced creative and unique works with subjective postmodern approach by using the possibilities of dijital revolution and the options of developing materials. Especially in the light of acceleration high computer technology, thought-based typographic formatting studies in the public sphere were created with a multidisciplinary approach. Typographic installations with socio-cultural content in public spaces add value to the city and try to transform Graphic Design into a contemporary art phenomenon.Keywords
Typography, Three Dimensional Typography, Visual Communication In Public Spaces