INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE’DEKİ YAZ OKULU UYGULAMALARINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
(A CRITICAL OVERVIEW OF SUMMER SCHOOL PRACTICES IN TURKEY )

Author : Kamil AKBAYIR    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 10
Page : 332-338
2330    1895


Summary

Üniversitelerin, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin zamanla ihtiyaçları doğrultusunda bir takım değişiklikler veya yenilikler yapılmaktadır. Yaz okulu uygulaması da bu yeniliklerden biridir. Yaz okulu uygulaması, daha çok okulu uzatma endişesi yaşayan öğrencilerin yoğun istekleri üzerine çıkmış bir uygulamadır. Bu çalışmada yaz okulu uygulamasının, öğretime dayalı bir uygulama olmadığı, daha çok ders geçmeye yönelik bir uygulama olduğu üzerinde durulmuştur. Yapılan araştırmalarda bu konu üzerine yurt dışında ve ülkemizde sınırlı sayıda araştırma yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, yaz okulu uygulamasının, avantajlarını ve dezavantajlarını araştırmaktır. Araştırmanın evrenini 2013-14, 2014-15, 2015-16 ve 2016-2017 öğretim yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim görmüş ve farklı Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde yaz okulu eğitimine katılmış öğrenciler arasından 76 öğrencinin almış olduğu 154 dersin ve Dokuz Eylül Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören ve kendi üniversitesinde yaz okulu eğitimine katılmış öğrenciler arasından 20 öğrencinin almış olduğu 60 dersin sonuçları ve 41 öğrencinin görüşleri oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin normal dönemde, derslerden elde ettikleri başarı ile yaz okulundan elde ettikleri başarı karşılaştırılmıştır. Bunun sonucu olarak çoğu öğrencilerin normal dönemdeki derslerden elde ettikleri başarı ile yaz okulundan elde ettikleri başarı arasında çok büyük farklar olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin sadece %11.21’i yaz okulunda tekrar başarısız olmuştur. Bu bulgulara bakıldığında normal dönemde derslerden başarısız olan öğrencilerin aynı derslerden yaz okulunda yüksek başarılar göstermeleri, yaz okulu uygulamasına eleştirel (şüpheli) bakışı kaçınılmaz kılmıştır. Bu sonuçlar bize, aslında yaz okulunda öğrenmeye değil ders geçmeye yönelik bir öğretim ortaya konulduğunu göstermiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Yaz okulu, Öğrenme, Ders geçme.

Abstract

A number of changes or innovations are being made to the needs of universities, faculty members and students over time. Summer school practice is also one of these innovations. The summer school application is an application which is mostly based on the intense desire of students who are concerned about school extension. In this study, it was emphasized that the summer school application is not a teaching-based practice, but rather a course-oriented practice. There is a limited number of researches on this subject abroad and in our country. The aim of this study is to investigate the advantages and disadvantages of summer school practice. In the 2013-14, 2014-15, 2015-16 and 2016-2017 academic years, the researcher's universe was educated in different parts of the Faculty of Education of Yüzüncü Yıl University and among the students who participated in the summer school education in the Education Faculties of different universities, there were 154 students and 76 students from Dokuz Eylül University the results of 60 courses and the opinions of 41 students are taken from 20 students who have attended summer school education at their own university. In the study, the achievements of the students in the normal term, obtained from the lessons and the achievements of the summer school, were compared. As a result, it is seen that there are huge differences between the achievements of most students in the regular course and the achievement of summer school. Only 11.21% of the students who participated in the survey failed again in summer school. In view of these findings, students who failed in the normal course of the courses show high achievements in the summer school from the same courses, the critical (suspicious) view of summer school practice is inevitable. These results have shown us that, in fact, summer school is not about learning but about teaching.Keywords
Key words: Summer school, Learning, Course passing.