INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DEMOKRASİ OLGUSU BAĞLAMINDA DEVLET VE SİVİL TOPLUM İLİŞKİSİ
(STATE AND CIVIL SOCIETY RELATIONS IN THE CONTEXT OF DEMOCRACY )

Author : Behçet KALDIK    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 2538-2546
1532    699


Summary

Sivil toplum kavramı, modern anlamıyla yani devletin dışında, özerk, gönüllü, çoğulcu ve ekonomik çıkar elde etme amacı gütmeyen yapı olarak 1980’lerde tüm dünyada yeniden gündeme gelmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de de 1980’lerin ikinci yarısından sonra tartışılmaya başlanmış ve 1990’larda artan oranda önem kazanmıştır. Hem siyasi bir alan olarak devlet, hem de sivil toplum, demokrasi kavramıyla ilişkili bir biçimde ele alındığında daha anlamlı hale gelecektir. Çünkü devlet-sivil toplum ilişkisinde belirleyici faktör demokrasidir. Devletin siyasal iktidarının, demokratik eksende hareket etmesi, sivil toplumu geliştireceği gibi; gelişen bir sivil toplum da devletin demokratik yapısını besleyecektir. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı, devlet-sivil toplum ilişkisini demokrasi açısından ele almak; sivil toplum-demokrasi ve devlet-demokrasi ilişkisini karşılıklı etkileşim ekseninde ele almaktır. Devlet-sivil toplum ilişkisinin demokratik ve hukuksal bir düzlemde işlemesi; devletin daha şeffaf, keyfi yönetimden uzak ve çoğulcu olmasını sağlayacaktır. Sivil toplumun, devlet tarafından toplumsal kararların alımına katılması, devlet-sivil toplum ilişkisini güçlendirerek siyasal iktidarın meşruluğunu pekiştirecektir. Devlet-sivil toplum ilişkisinde; gerek devletten kaynaklanan, gerekse sivil toplumdan veya siyasi kültürden kaynaklanan çeşitli sorunların ortaya çıktığı görülmektedir. Özellikle demokrasinin tam özümsenmediği devletlerde ve demokratik bir özellik göstermeyen sivil toplum yapısında, bu sorunların daha da arttığı görülmektedir. Ancak devlet ile sivil toplumun, birbirlerine karşı oldukları ve çatıştıkları bir yapıdan ziyade, birbirleriyle etkileşim içinde oldukları ve işbirliği içerisine girdikleri bir yapıda olmaları önem arz etmektedir.Keywords
Sivil Toplum, Devlet, Sivil Toplum Kuruluşları, Demokrasi

Abstract

The concept of civil society has come to the fore in a modern sense all over the world in the 1980s as a non-profit, autonomous, voluntary and pluralistic structure outside the state. In this context, it began to be discussed in Turkey after the second half of the 1980s and has gained importance gradually in the 1990s. Both the civil society and the state as a political space will become more meaningful when considered in a manner associated with the concept of democracy. This is because, democracy is the decisive factor in the state-civil society relations. As the political power of the state acting on the basis democracy develops civil society, the civil society also nourishes the democratic structure of the state. Therefore, this study aims to investigate the state-civil society relations in terms of democracy as well as discussing the relationships between civil society-democracy and state-democracy on the basis of mutual interaction. The functioning of the state-civil society relationship on a democratic and legal level will make the state more pluralistic and transparent, keeping arbitrary administration away. The involvement of civil society in the social decisions made by the state will strengthen the state-civil society relations and reinforce the legitimacy of political power in turn. It appears that there are various problems in the state-civil society relations, originating from both the state, the civil society and the political culture. Particularly, in the states where the democracy is adopted completely in the civil societies lacking a democratic characteristic, these problems seem to increase even more. Yet, it is important that the state and civil society have an interacting and cooperating structure, rather than opposing and conflicting with each other.Keywords
Civil Society, State, Civil Society Organizations, Democracy