INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

OECD ÜLKELERİNDE YAŞAM MEMNUNİYETİNİN ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF LIFE SATISFACTION IN OECD COUNTRIES WITH MULTIVARIATE ANALYSIS METHODS )

Author : Ebru GÜNDOĞAN AŞIK  & Arzu ALTIN YAVUZ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 2547-2561
961    812


Summary

Yaşam kalitesi endeksi, ülkelerin yaşam kalite düzeylerini ölçmek için kullanılan bir endekstir. Bu endeks değeri hesaplanırken ülkeler, içinde bulundukları çok değişkenli özellikler bakımından değerlendirilir. Endeks çalışmalarında ele alınan değişkenlerin önemi genellikle istatistiksel olarak araştırılmamaktadır. Bu çalışmada, yaşam memnuniyetini etkilediği düşünülen ve yaşam kalitesini oluşturan diğer alt endeks değerleri yardımıyla bir sınıflandırma mekanizması oluşturulması amaçlanmıştır. Bu sınıflandırma mekanizması yardımıyla yaşam memnuniyetini etkileyen değişkenlerin istatistiksel olarak etkilerinin anlamlı olup olmadığı da tespit edilmiştir. Sınıflandırma işleminin gerçekleştirilebilmesi için birçok teknik bulunmaktadır. Ancak çoğu zaman bu tekniklerin hangi durumlarda güvenilir sonuçlar verdiği konusu üzerinde durulmamaktadır. Bu çalışmada birden fazla sınıflandırma tekniği ele alınmış ve uygulamada karşılaşılabilecek durumlar doğrultusunda hangisinin tercih edilmesi gerektiği konusuna değinilmiştir.Keywords
Daha İyi Yaşam, OECD, Sağlam, Lojistik, Diskriminant

Abstract

The quality of life index is an index used to measure the quality of life for countries. When this index value is calculated, countries are assessed in terms of the multivariate features they have. The significance of the variables studied in the index studies is not generally investigated statistically. In this study, it is aimed to create a classification mechanism with the help of other subindex values which are thought to affect life satisfaction and constitute quality of life. With the help of this classification mechanism, it was also determined whether the statistical effects of variables affecting life satisfaction are significant. There are many techniques for performing the classification process. However, the literature does not focus on the reliability of these techniques. As with all statistical techniques, the validity and reliability of the results obtained from these techniques depend on the provision of the necessary assumptions. For this reason, various classification techniques have been introduced and evaluated in this study. It has been mentioned which one should be preferred according to the situations that can be encountered in practice.Keywords
Better Life, OECD, Robust, Logistic, Discriminant