INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BEŞ YILDIZLI HİZMET İŞLETMELERİNDE YAŞANAN GENEL SORUNLAR (ANTALYA ÖRNEĞİ)
(GENERAL PROBLEMS IN FIVE STAR SERVICE ENTERPRISES (ANTALYA EXAMPLE)) )

Author : Mustafa TANDOĞAN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 2524-2531
943    612


Summary

Turizm, milyonlarca etkileşimin bir arada ortaya çıktığı, kendine özgü tarihi ve dili olan ve çok sayıda insanın katıldığı bir kitle hareketi niteliği taşımaktadır .Turizm sektörü, dünyanın en önemli ve gelir getirici sektörlerinden biri olması dolayısıyla, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ülke politikalarında öncelik verilen bir sektör haline gelmiştir . Bu durum birçok ülke, bölge, kent, yöre ve yerlerin gelişmesine yol açmış, ayrıca başta ekonomik olmak üzere, sosyo-kültürel ve siyasi değişimlere de neden olmuştur. Bu değişimler arasındaki öncelikli faktör, ekonomik etkilerin her geçen gün daha da önem kazanmaya başlaması olmuştur. Tabii ki turizm olgusunun bu yönü, destinasyonlar yani seyahat edilen yerlerdeki yönetimler tarafından da hızla anlaşılmış ve küresel ekonomide oldukça önemli gelir potansiyeli bulunan turizm sektöründen daha fazla pay alabilmek için yoğun çabalar harcanmaya başlanmıştır. Bu açıdan destinasyonların kendilerini geliştirebilmeleri ve rakiplerinden farklılıklarını ortaya koyabilmeleri gerekmektedir .Herhangi bir ülkede veya destinasyonda çeşitli turizm ürünlerinin geliştirilmesi, turizm pazarına sunulabilecek turistik ürünlerin tek boyutlu bir yapıdan kurtarılarak çok boyutlu bir niteliğe kavuşturulması, turizm pazarının gelişmesinin ilk adımlarından biridir .Keywords
Otel,Sorunlar,Antalya

Abstract

Tourism is a mass movement in which millions of interactions arise together, with its own unique history and language, and many people participate .Tourism sector is one of the world's most important and revenue-generating sectors, therefore, 20. since the second half of the century, it has become a priority sector in country policies . This led to the development of many countries, regions, cities, regions and places, and also caused socio-cultural and political changes, especially economic. The primary factor among these changes is that economic impacts have started to become more and more important each day. Of course this aspect of the phenomenon of Tourism, namely travel destinations in the global economy and rapidly understood by the authorities in the places of very important to get a greater share of income from the tourism sector with a potential intensive efforts began.Keywords
hotel,problems,Antalya