INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN 48–71 AYLIK ÇOCUKLARIN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL ALGILARININ İNCELENMESİ
(EXAMİNATİON OF SCHOOL PERCEPTİON ACCORDİNG TO THE VİEWS OF CHİLDREN 48–71 MONTHS ATTENDİNG TO PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS )

Author : İlknur CİVEK  & Özlem ÇAMLIBEL ÇAKMAK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 2571-2593
918    931


Summary

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48–71 aylık çocukların okul algılarının görüşlerine göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Bolu il merkezindeki 4 ilköğretim okulunun ana sınıfları ile 3 bağımsız anaokulundaki 48–71 aylık 117 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri nitel veri toplama tekniklerinden olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmış ve betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Çocuklar genellikle okulu olumlu algılamış, fakat bazen öğretmenlerinin kişisel özelliklerinin ve okullarının fiziksel büyüklüğünün (iç ve dış mekânın küçük olmasının) olumsuz algılamalara yol açtığı belirlenmiştir. Özellikle ana sınıflarının iç ve dış mekânlarında materyal yönünden eksiklikler olduğu, her iki okul türünde de açık hava etkinliklerine yeteri kadar önem verilmediği ortaya çıkmıştır. Buna göre, çocukların okula ilişkin algılamalarında okul öncesi eğitim kurumlarının nitelik ve niceliğinin etkili olduğu, bu kurumların iç ve dış mekân düzenlemelerinin bir bütün olarak yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Okul Öncesi, Okul Algısı

Abstract

The purpose of this research is to examine their school perceptions according to the views of the children old 48-71 months attending to pre-school educational institutions. 117 children who are 48-71 month old in kindergartens of 4 primary education schools and 3 independent infant schools in Bolu constitute the study group of the research. The data of the research have been collected by using the semi-structured interview technique and analyzed through descriptive analysis. It has been determined that children generally perceive the school in a positive way, sometimes the personality trait of the teacher and the physical size of the school (that the indoor and outdoor areas are small) lead to negative perceptions. It has been revealed that there is a lack of materials especially in the indoor and outdoor spaces of the kindergartens and that the outdoor activities are not attached importance in both types of schools. Accordingly, it has been concluded that the quality and quantity of pre-school education institutions are influential in children’s perception of the school and that the indoor and outdoor regulations of these institutions should be done as a whole.Keywords
Preschool, Preschool Perception