INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BASKETBOL HAKEMLERİNİN YILDIRMA (MOBBİNG) DAVRANIŞLARINA MARUZ KALMA DÜZEYLERİN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF LEVELS OF EXPOSURE TO (INTIMIDATING) MOBBING BEHAVIORS OF BASKETBALL REFEREES )

Author : Serkan HACICAFEROĞLU    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 2662-2668
1002    681


Summary

Bu araştırmanın amacı basketbol klasman hakemlerinin çalışma ortamlarında maruz kaldıkları yıldırma davranışlarının bazı değişkenler açısından belirleyebilmektir. Genel tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmanın örneklemini; evrenden basit tesadüfü yöntemle seçilmiş gönüllü 70 klasman hakem oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Salon Sporları Hakemlerine Yönelik Mobbing Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada ölçek değişkenlerinin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov testi kullanılarak belirlenmiştir. Çıkan sonuç karşısında değişkenlerin normal bir dağılım izlemediği görülmüş ve araştırmamızda Mann-Whitney U Testi ile Krusukal-Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda basketbol hakemlerinin çalışma ortamlarında yıldırma davranışlarını hissettiklerini ifade ettikleri belirlenmiştir. Basketbol hakemlerinin çalışma ortamlarında hissettikleri yıldırıcı eylemlerin özellikle mesleki tecrübelerine karşı bir saldırının olduğunun göstergesi olarak yorumlanabilir. Araştırma verilerine göre cinsiyet, medeni durum, eğitim ve yaş değişkenlerinde birbirine yakın düzeylerde yıldırıcı eylemler hissedildiği görülmektedir.Keywords
Mobbing, Yıldırma, Hakem, Basketbol Hakemi.

Abstract

The purpose of this study is to determine the intimidation behaviors of basketball referees in working environments in terms of some variables. The sample of the research is the general screening model; 70 randomly selected arbitrators form a simple coincidence method from the universe. Sports Mobbing Scale for Hall Sports Referees data were used as a data collection tool in the study. The appropriateness of the scale variables to normal distribution was determined by using Kolmogorov Smirnov test. The results showed that the variables did not follow a normal distribution, and Mann-Whitney U Test and Krusukal-Wallis H test were used in our study. As a result of the research, it was determined that basketball referees expressed their sense of intimidation in their working environment. What the basketball referees feel in their work environment can be interpreted as an indication of an attack against the professional experience of the daunting activities. According to the research data, it is seen that intimidating actions are felt at close levels in gender, marital status, education and age variables.Keywords
Mobbing, İntimidating, Referee, Basketball Referee.