INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

STRATEJİK YÖNETİMİN KURUMSALLAŞMA ÜZERİNE ETKİSİ: BANKACILIK ALANINDA BİR ARAŞTIRMA
(THE EFFECT OF STRATEGIC MANAGEMENT ON INSTITUTIONALIZATION: A RESEARCH IN BANKING )

Author : Mehmet KAPLAN  & Aykut BEDÜK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 25
Page : 2441-2447
823    641


Summary

Stratejik yönetim işletmelerin geleceğe yönelik başarısında etkili olan ve sürdürülebilir rekabette etkinliğini sağlayan bir yönetim şekli olarak değerlendirilir. Kurumsallaşma ise temel dayanağını kurumsal iktisattan alan işletmenin çevresini etkin kılmasını, sürdürülebilirliği sağlamasını, belirsizlikleri azaltmasını ve sosyal bir varlık olarak yaşamasını sağlayan bir uzun vadeli bir çalışmadır. Yazın incelemesinde, stratejik yönetim ile kurumsallaşma arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların az olduğu görülmüştür. Buradan hareketle bu çalışmada “Stratejik yönetim ile kurumsallaşma arasında ilişki var mıdır?” temel araştırma sorusuna yanıt aranmaktadır. Çalışmada, işletmelerde stratejik yönetimin kurumsallaşma ile ilişkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ileri sürülen temel hipotez; H1: Stratejik yönetim ile kurumsallaşma arasında pozitif yönlü ilişkisi vardır. Çalışma ampirik araştırma niteliğindedir. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Basit tesadüfi yöntemle belirlenen Isparta ili bankacılık sektörü işletmeleri çalışanlarından 212 geri dönüş elde edilmiştir. Elde edilen geri dönüşlere bağlı olarak analizler yapılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre stratejik yönetim ile kurumsallaşma arasında pozitif ve istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.Keywords
Stratejik Yönetim, Kurumsallaşma, Isparta Bankacılık Alanı.

Abstract

Strategic management is considered as a form of management that is effective in the success of the enterprises and ensures its effectiveness in sustainable competition. Institutionalization is a long-term work that enables the enterprise that derives its foundation from institutional economics to make its environment active, to ensure sustainability, to reduce uncertainties and to live as a social entity. In the literature review, it was observed that there were few studies examining the relationship between strategic management and institutionalization. From this point of view, this study aims to answer the basic research question “Is there a relationship between strategic management and institutionalization? Buradan. In this study, it was aimed to determine the relationship between institutionalization and strategic management in enterprises. The basic hypothesis put forward in the study; H1: There is a positive relationship between strategic management and institutionalization. The study is an empirical research. In this study, survey technique was used as data collection tool. 212 return was obtained from the employees of the banking sector enterprises in Isparta province determined by simple random method. Analyzes were made based on the obtained returns. According to the results of regression analysis, there is a positive and statistically significant relationship between strategic management and institutionalization.Keywords
Strategic Management, Institutionalization, Isparta Banking Area.