INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA İLKOKULA DEVAM EDEN SIĞINMACI ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
(IN SCHOOL SOCIAL SERVICES FACTORS AFFECTING EDUCATIONAL ACHIEVEMENT OF ASYLUM-SEEKING STUDENTS WHO ARE IN PRIMARY SCHOOL )

Author : Adem DAĞ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 25
Page : 2401-2412
875    604


Summary
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de ilkokul eğitimi alan sığınmacı öğrencilerin akademik başarı düzeylerini etkileyen ekonomik, sosyal ve veli kaynaklı problemleri okul sosyal hizmeti açısından ortaya koymaktır. Bu çalışmanın metodolojik yaklaşımı niteliksel tarzdadır. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için Sakarya’da sınıfında sığınmacı öğrenci bulunan 10 öğretmen ile görüşülmüştür. Ayrıca öğrencilerin akademik başarılarını dört farklı düzeyde ölçen derinlemesine görüşme formu uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarından elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Sığınmacı öğrencilerin ekonomik problem yaşamalarına bağlı olarak eğitim başarılarının düştüğü, arkadaş ilişkilerinde asgari düzeyde problem yaşadıkları fakat bu durumun eğitim başarılarına doğrudan etki etmediği, velilerin eğitim sürecine katılamamasının eğitim başarısını düşürdüğü sonucu bulunmuştur. Sığınmacı öğrencilerin okul başarılarını arttırmak için okul sosyal servislerine ve okul sosyal hizmet uzmanlarına gereksinim vardır

Keywords
Başarı, Sosyal Hizmet, Sığınmacı

Abstract
The aim of this study is to determine the economic, social and parental problems affecting the academic achievement levels of asylum-seekers that receiving primary school education in Turkey in terms of school social services. The methodological approach of this study is qualitative. In order to achieve the purpose of the study, 10 teachers were interviewed in Sakarya who had asylum students in his/her class. In addition, an in-depth interview form has been applied to measure students ' academic achievement at four different levels. The data obtained from the research results were analyzed in a descriptive way. It was found that the educational achievements of asylum-seeker students have fallen due to their economic problems, they have minimal problems in friend relationships, but this situation does not directly affect their educational achievements, and the inability of parents to participate in the educational process has reduced their educational achievements. School social services and school social workers are needed to increase the school success of the refugee students.

Keywords
Success, Social Work, Asylum Seeker