INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ZARURET GEREĞİ TAHAYYÜL EDİLEN BİR KİMLİK: TÜRKÇÜLÜK
(AN IDENTITY ENVISIONED BY NECESSITY: TURKISM )

Author : Yunus KOÇ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 2640-2650
884    649


Summary

Osmanlı’da Türkçülüğün gelişimi, bir takım siyasi dönüşüm ve olgunlaşma sürecinin yaşanması gerekliliğine dayanır. Nitekim 18.yy’dan itibaren Osmanlı Devleti, unsurlar arasında birliği ve Batı karşısında gücünü yeniden tesis etmeye çalışmıştır. Ancak bu gayesini gerçekleştiremeyen Osmanlı, Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan milliyetçilik fikirlerinin etkisiyle ayrılıklara engel olamamıştır. Bu duruma mani olunamayacağı anlaşılınca mevcudiyetini korumak ve devam ettirmek amacıyla Türkçülük bir zorunluluk olarak gerek toplumsal gerekse siyasal anlamda inşa edilmeye çalışılmıştır. İşte çalışmamızda, inşa edilmeye çalışılan bu kimliğin nasıl bir nitelik taşıdığı, nasıl ve hangi enstrümanlardan faydalanılarak oluşturulmaya çalışıldığı, ne tür bir kuramsal okumayla değerlendirilebileceği gibi sorulara yanıt aranacaktır.Keywords
Türkçülük, Siyasal Kimlik, Etnik Kimlik, Etno-Sembolizm, Janus-Hibrit.

Abstract

The development of Turkism in the Ottoman Empire is based on the necessity of experiencing some political transformation and maturation process. Indeed, the Ottoman Empire tried to reestablish a union between nations and his power against the West since the 18th century. But the Ottomans, who could not fulfill this purpose, did not prevent the separations due to the influence of nationalist ideas emerging from the French Revolution. When it is understood that this situation can not be prevented, Turkism has been tried to be constructed as a necessity, borth socially and politically in order to preserve and maintain its existence. In our work, we will seek answers to questions such as how to move a feature, How and benefiting from which instruments were being construct, what kind of theoretical reading can be examined of this identity are trying to construct.Keywords
Turkism, Political Identity, Ethnic Identity, Ethno-Symbolism, Janus-Hybrid,