INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ BAĞLAMINDA ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
(THE INVESTIGATION OF THE FACTORS AFFECTING THE MATHEMATICAL SUCCESS OF STUDENTS IN THE CONTEXT OF TEACHERS' OPINIONS AND SUGGESTIONS )

Author : Fatma CUMHUR    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 2679-2693
1061    601


Summary

Bu çalışmada öğrencilerin matematiksel başarını etkileyebilecek faktörler ve getirilebilecek çözüm önerileri bağlamında öğretmenlerin görüşlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini 14’ü matematik 8’i diğer branşlardan olan toplam 22 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmış ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucu elde edilen sonuçlara göre matematiksel başarıyı etkileyen faktörler dokuz ana temada birleştirilmiştir: öğrenci, aile, öğretmen, öğretim programı, öğrenme ortamı, okul türü, okul dışı yardımcı kurslar, öğrenmeye ayrılan zaman, teknoloji. Bunların yanında öğretmenler başarısızlığa neden olan faktörlerin araştırılması, matematiksel temelinin iyi oluşturulması, okul-öğrenci-veli işbirliğinin artırılması, öğretim programının gözden geçirilmesi, öğretmenlere gerekli seminerlerin verilmesi, öğretmenlerin kendilerini geliştirmesi, görsel materyallerin kullanılması ve öğrenme ortamının uygun hale getirilmesi gibi önerilerde bulunmuşlardır.Keywords
Matematik, başarı, öğretmen, öğrenci

Abstract

In this study, it is aimed to reveal the views of the teachers about factors that may affect the students' mathematical success and possible solutions. The sample of the study consisted of 22 teachers, 14 of which were mathematics and 8 of them were from other branches. Data were collected by semi-structured interview and analyzed by content analysis. According to the results obtained from the analysis, the factors affecting the mathematical success were combined in nine main themes: student, family, teacher, curriculum, learning environment, school type, out-of-school auxiliary courses, time allocated to learning, technology. In addition, teachers have made suggestions such as researching the factors causing failure, creating a mathematical basis, increasing the school-student-parent cooperation, reviewing the curriculum, giving the necessary seminars to the teachers, developing the teachers themselves, using of the visual materials and making the learning environment suitable.Keywords
Mathematics, achievement, teacher, student.