INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İŞLETMELERDEKİ GRUPLAŞMANIN VARDİYA BAZINDAKİ VERİMLİLİK KAYIPLARINA ETKİSİNİN VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
(LOSS OF PRODUCTIVITY BASED ON SHIFTS OF GROUPINGS IN BUSINESS THE EFFECT OF DATA MINING METHOD )

Author : Berkant DULKADİR    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 27
Page : 2737-2745
582    378


Summary

Herhangi bir konuyla ilgili olarak öğrenilen ve öğretilen kavramlar bilgi olarak tanımlanmaktadır. Bilgi dinamik, sürekli değişen koşullara uyum sağlayan ve işletmelerin rekabette başarılı olması için anahtar kelime durumundadır. Gün geçtikçe işletmelerin bünyesinde bulundurduğu bilgiler artmakta olup bu bilgiler ilerleyen zamanlarda gerekli olacağı için Bilgisayar sistemlerinde kayıtlı veriler olarak tutulmaktadır. Veri işlenmemiş bilgi olup, Bilgisayarlar yardımıyla işlenerek anlamlı bir bütün olacak şekilde bilgiye dönüştürülebilmesi veri madenciliği yöntemiyle gerçekleştirilebilmektedir. Veri madenciliği yüksek yığınlı veriler arasından bilgi elde edip tahminde bulunabilmeyi kolaylaştırmaktadır. İşletmeler verilerini elektronik ortamda muhafaza etmekte olup geçmişe bakarak geleceğe yönelik kararlar verebilmeleri veri madenciliği yöntemiyle değer bulmaktadır. Verimlilik işletmenin en az girdi ile en çok ürünün elde edilebilmesidir. Verimliliklerini en yüksek seviyede tutmak isteyen işletmeler yaşadıkları verimlilik kayıplarını geçmişteki veriler ile ilişkilendirerek veri madenciliği yöntemiyle vardiya bazında da tespit edebilirler. Bunlardan birisi ise vardiyalı olarak çalışan işletmelerdeki işgörenlerin gruplaşmalarından kaynaklı verimlilik kayıplarıdır. Çünkü aynı vardiya da işgörenler bir grup halinde hareket edip diğer vardiyaların verimliliklerini etkileyebilmektedir. Bu çalışma Adıyaman ilinde faaliyet gösteren ve isminin verilmesini istemeyen bir işletme de yapılmıştır. İşletmede işgörenlerin gruplaşmasından kaynaklı vardiyalar arasındaki verimlilik kaybının nelerden ve nasıl kaynaklandığının; geçmişteki verilerden yola çıkılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuçlardan yola çıkılarak verimlilik dolayısıyla üretim kaybının çözülmesine yönelik önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır.Keywords
Grup, Kayıp, Vardiya, Verimlilik, Veri Madenciliği

Abstract

Concepts learned and taught in relation to any topic are defined as information. Knowledge is dynamic, adapting to ever-changing conditions and key to the success of businesses. As more and more information is increasing day by day, it is kept as registered data in computer systems since this information will be needed later. Data is unprocessed information, and it can be realized by means of data mining that the information can be transformed into meaningful whole by processing with the help of Computers. Data mining makes it easier to obtain information from high-volume data sources. Businesses maintain their data in electronic form and find value in the future by making use of data mining methods to make decisions about the future. Productivity is the ability of the operator to obtain the most products with the least input. Businesses that want to keep their productivity at the highest level can identify the productivity losses they experience by using the data mining method on a shift basis by associating them with past data. One of them is productivity losses caused by groupings of workers in shift-oriented enterprises. Because in the same shift, occupations can act as a group and affect the efficiency of other shifts. This study was carried out in a business that operates in Adıyaman province and does not want to be named. How and why the loss of productivity among the shifts arising from the grouping of the occupants in the business; attempted to be determined by going out of the way of the past data. Proposals have been made to solve the loss of production due to efficiency by going out of the way.Keywords
Group, Loss, Shift, Productivity, Data Mining