INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BİR VERGİ CENNETİ İNCELEMESİ: SİNGAPUR ŞEHİR DEVLETİ
(ANALYSIS OF A TAX HAVEN: SINGAPORE CITY-STATE )

Author : Abdulkerim EROĞLU    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 27
Page : 2816-2826
    


Summary

Neo-liberal politikalarla birlikte sermaye hareketlerinde artan serbestlik, finans kapitalin hızlı hareket kabiliyeti kazanması ve bütün bunlarla birlikte daha az vergi ödeme ve gelirin gerçek kaynağının saklanması ihtiyacı vergi cenneti kavramının gün yüzüne çıkmasına neden olmuştur. Uluslararası şirketlerin ve varlıklı bireysel yatırımcıların düşük vergi imkanlarından faydalanmak için başka ülkelere yerleşmeleri, iş merkezlerini buralara taşıması yüksek miktarda vergi kaybı yaşayan (modern) devletlerin dikkatini bu yöne çekmiştir. 1990’ların sonunda uluslararası kuruluşların da bu konuyu somut bir şekilde ele almaya başlamalarıyla vergi cenneti ülkelere ortak bir tavır ve yaptırım mekanizması oluşturulmaya başlanmıştır. Çalışma bu bağlamda Singapur’un mevcut konumunu belirlemeye yöneliktir. Bunun için öncelikle vergi cenneti kavramı ele alınacak ve daha sonra Singapur hakkında genel demografik, ekonomik ve sosyal bilgiler sunulacaktır. Çalışmanın takip eden bölümünde Singapur vergi sistemi gelir ve kurumlar vergisi özelinde ele alınacaktır. Son bölüme gelindiğinde ise Singapur’un bir vergi cenneti olup olmadığı hususu uluslararası kuruluşların yayınladığı raporlar ve kendi düşüncelerimiz çerçevesinde ele alınacaktır.Keywords
Vergi Cenneti, Vergi Politikaları, Singapur Şehir Devleti

Abstract

With the neo-liberal policies, increasing of capital movements and the ability of finance capital mobility and desiring to pay less tax and hiding real source of income have caused the concept of tax haven to come to light. International companies replace their business center and wealthy investors settle in “haven” countries to enjoy low tax rates, that has attracted the attention of (modern) states. In the late 1990’s, common attitude and sanction mechanism has begun to established on tax haven countries, with the international organizations’ concrete steps. In this context, the study is to determine current position of the Singapore city-state (in term of tax haven). Therefore, the concept of tax haven will be defined, and then general demographic, socio-economic information about Singapore will be presented. In the next part of the study, tax system of the Singapore will be discussed in terms of income and corporate tax. As last part, whether or not Singapore is a tax haven within the framework of the reports that published by international organizations and our own opinions.Keywords
Tax Haven, Tax Policies, Singapore City-State