INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

EĞİTİM FELSEFELERİNE İLİŞKİN PERSPEKTİFLERİN ÖN VE KALIP YARGILAR BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION OF PERSPECTIVES ON EDUCATIONAL PHILOSOPHIES IN THE CONTEXT OF PREJUDICE AND STEREOTYPES )

Author : Abdurrahman ŞAHİN  & Orhan KUMRAL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 27
Page : 2907-2915
    


Summary

Ön yargı, kişinin herhangi bir konu hakkında ayrıntılı bir inceleme yapmaksızın oluşturduğu, eksik veya gerçeği bütünüyle yansıtmayan bir yargıyı ifade etmektedir. Bu araştırmanın amacı, katılımcıların Eğitim Felsefesi dersi kapsamında okutulan ve öğrenme ortamlarını etkileyen eğitim felsefesi akımlarına dönük mevcut bilgilerini, ön ve kalıp yargı penceresinden sorgulamak ve bu bilgilerin kaynağını ortaya koymaktır. Betimsel araştırma temelinde yürütülen çalışmanın katılımcılarını, 119 kişiden oluşan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) anabilim dalına kayıtlı son sınıf adaylar oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, üç ana kısımdaki açık-uçlu sorulardan oluşturulan yapılandırılmış bir anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Bulgular Esasici ve Daimici felsefeyi olumsuzlayan bir yaklaşıma karşın; İlerlemeci, Yeniden Kurmacı, Varoluşçu, ve Yapılandımacı felsefeleri olumlu yönleriyle resmeden bir dilin gösterdiği ön ve kalıp yargıcı bir yaklaşımı işaret etmektedir. Benzer şekilde, katılımcıların felsefi tercihlerinde öne çıkardıkları felsefelere ilişkin bulgular da, kalıp yargıcı bir bakışın varlığını doğrulamaktadır.Keywords
Öğretmen yetiştirme, eğitim felsefesi, kalıp yargı

Abstract

A prejudice refers to an incomplete or oversimplified judgement resulting from a process without any detailed examination of a subject. The purpose of this study is to question the participants’ current perspectives of educational philosophies by considering the matter of prejudice (as well as stereotype) and to further identify the sources of their knowledge of educational philosophies. Participants of this descriptive study were 119 last year candidates enrolled in the Psychological Counseling and Guidance program. The data of the study were collected through a structured questionnaire form consisting of open-ended questions in three main sections. Findings point a prejudicial and stereotypical representation of the Progressivist, Reconstructionist, Existentialist and constructivist philosophies by merely focusing on positive aspects, as opposed to Essentialist and Perennialist philosophy of education portrayed negatively. Similarly, the findings regarding the philosophies that the participants put forward in their philosophical preferences confirm the existence of a stereotypic view.Keywords
Teacher education, educational philosophy, stereotype