INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İŞLETME YÖNETİMİNDE; GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN, GİRİŞİMCİLİK SÜREÇLERİNE ETKİSİ
(BUSINESS ADMINISTRATION; EFFECTIVENESS OF ENTREPRENEUR PERSONNEL PROPERTIES, ENTREPRENEURSHIP PROCESS )

Author : İlker ASLAN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 27
Page : 2946-2962
    


Summary

Bu çalışma, işletme yöneticilerinin girişimci kişilik özellikleri ile girişimcilik süreçlerinin sürdürülmesinin etkinliğine olan ilişkinin ortaya koyulması amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, küresel rekabet piyasasında rekabetle başa çıkabilmek, tüm bu değişimleri yönetebilmek adına yaratıcılık ve problem çözme ile yenilikçi çalışmalarını işletmelerde sürekli olarak geliştirilmesi gereği üzerinde durulmuştur. Girişimciler açısından yeni bir iş kurmanın veya bağımsız çalışmayı istemenin; yorucu olduğu, kazanç ve başarı getirisinin riskli olduğu konuları ele alınmıştır. İşletme sahiplerinin motivasyonu, işletmelerin gelişmesinde büyük katkılar sağlayabileceği için işletme sahiplerinde bulunması gereken önemli faktör olduğu belirlenmiştir. İşletmelerin başarılı olabilmeleri ve hedefledikleri kara ulaşabilmeleri için çalışanların memnuniyeti, tedarikçilerin memnuniyeti ve müşterilerin memnuniyetinin sağlanması üzerinde durulmuştur. Çalışmanın araştırma bölümüde ise araştırmanın evrenini, Beysan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan toplam 1140 kişi oluşturmuş ve örneklem seçimi için istatistiki tablolardan faydalanarak 310 işletme çalışanı üzerinde anletler yapılmıştır. Yapılan istatistik analizleri sonucunda; girişimci kişilik özelliklerinin, girişimcilik süreçlerinin alt boyutu olan motivasyonu sağlamak boyutuna göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla girişimci kişilik özellikleri tam olan bireylerin motivasyonlarının daha yüksek olduğu ve girişimcilik gerektiren işleri daha çok tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştırKeywords
Girişimcilik, İş Fikri, Girişimci Kişilik

Abstract

This study was carried out to determine the relationship between the entrepreneurial personality characteristics of the business managers and the efficiency of the entrepreneurship processes. In this study, it has been emphasized that creativity and problem solving and continuous development of innovative works in enterprises should be developed in order to be able to cope with competition in global competition market and to manage all these changes. To establish a new business or to want to work independently for entrepreneurs; issues that are exhausting, profit and return on success are considered. The motivation of the business owners has been determined to be an important factor that should be found in the business owners since they can make great contributions to the development of the enterprises. The satisfaction of the employees, satisfaction of the suppliers and the satisfaction of the customers are emphasized in order for the enterprises to be successful and to reach the target land. In the research section of the study, the universe of the study was composed of 1140 people working in the Beysan Industrial Site and a total of 310 business employees were employed in the study. As a result of statistical analysis; It was determined that entrepreneurial personality traits differ according to the dimension of motivation which is the sub-dimension of entrepreneurship processes. Therefore, it is concluded that the individuals with full entrepreneurial personality traits are more motivated and prefer the jobs that require entrepreneurshipKeywords
Entrepreneurship, Business Idea, Entrepreneur Personality