INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ORTAOKUL TÜRKÇE DERSLERİNDE DİNLEME BECERİSİNİN DEĞERLENDİRİLME SÜRECİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
(TEACHERS' VIEWS ON THE EVALUATION PROCESS OF LISTENING SKILLS IN SECONDARY SCHOOL TURKISH COURSES )

Author : Cafer ÇARKIT    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 27
Page : 2782-2793
    


Summary

Türkçe öğretimi dinleme, okuma, konuşma, yazma temel dil becerileri ile bu beceri alanlarını destekleyen dil bilgisiyle yazım ve noktalama kurallarının öğretimini içermektedir. Bu beceri alanlarının hepsi birbirini destekleyen nitelikte olduğu için öğretmenler uygulamalarında bu becerilerin hepsinin geliştirilmesini hedeflemeli ve bu yönde çaba sarf etmelidir. Yine ölçme ve değerlendirme sürecinde bu beceri dallarının hepsini ölçme ve değerlendirme konusu yaparak bu becerilerin gelişimini takip etmelidir. Türkçe derslerinde yapılan ölçme değerlendirme uygulamalarında okuma anlama, yazma ve dil bilgisi becerilerine yoğunlukla yer verilirken dinleme becerisinin bu konuda ihmal edildiği söylenebilir. Bu çalışmada ortaokul Türkçe derslerinde dinleme becerisinin değerlendirilmesine yönelik yapılan uygulamaların neler olduğu araştırılmaktadır. Araştırma, nitel araştırma yöntemi ile tasarlanmış ve araştırmaya veri toplamak için görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Kayseri merkez ve ilçelerinde görev yapan on Türkçe öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma sonunda elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğretmenler dinleme becerisinin değerlendirilmesini gerekli görmekte, bu anlamda ders kitaplarını yeterli bulmaktadır. Öğretmenlerin çoğu alternatif değerlendirme çalışmaları yapmamaktadır. Araştırmada dinleme becerisinin değerlendirilmesinde farklı alanlarda sınırlıklar tespit edilmiştir.Keywords
Türkçe dersi, dinleme, öğretmen, görüş, değerlendirme

Abstract

Turkish language teaching includes listening, reading, speaking and writing basic language skills and grammar that supports these skills, and spelling and punctuation rules. Because of all of these skills areas are supporting each other, teachers should aim to develop and implement all of these skills in their practice. By the way teachers should follow the development of these skills by measuring and evaluating all of these skills in the measurement and evaluation process. While reading comprehension, writing and grammar skills are included in the assessment and evaluation practices in Turkish lessons, it can be said that listening skills are neglected in this regard. In this study, what are the practices about evaluation of listening skills in secondary school Turkish courses are investigated.This research designed with the qualitative research methods and interviews were used to collect data in the study. Working group consists of ten Turkish teachers who are teaching in Kayseri’s center and districts. The data obtained at the end of the syudy was analyzed using content analysis. According to the findings obtained during the study, teachers think that assessment of listening is necessary and textbooks are adequate in this sense. Most of the teachers aren’t applying alternative assessments. İt has been identified some limitations in different areas of the evaluation of listening in the study.Keywords
Turkish lessons, listening, teacher,opinion, evaluation