INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) 17’ye GÖRE FİNANSAL KİRALAMANIN FİNANSAL TABLOLAR ve ORANLAR ÜZERİNE ETKİSİ
(EFFECT OF FINANCIAL LEASING ON FINANCIAL STATEMENTS AND RATIOS BY TURKISH ACCOUNTING STANDARDS (IAS) 17 )

Author : Haluk DUMAN  ; Yusuf POLAT & Mehmet YUCENURSEN  
Type :
Printing Year : 2015
Number : 2
Page : 14-32
2920    1929


Summary

İşletmeler faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları ekonomik varlıkları, “satın alma” veya “kiralama” yollarından birisiyle edinebilmektedirler. Özellikle duran varlıklar söz konusu olunca işletmeler, başlangıçta önemli miktarda fonu uzun vadeli varlıklara yatırmak istemediklerinden veya satın alma için gerekli olan fonu bulmanın zorluğundan veyahut varlıkların işletme için yüksek bir risk teşkil etmesinden dolayı kiralama yolunu tercih etmektedirler. Bu açıdan işletmelerin kiralama tercihleri faaliyet kiralaması veya finansal kiralama yönünde olabilmektedir. Ancak bahsedilen kiralama tercihleri işletmelerin gelir tablolarında ve finansal durum tablolarında (bilanço) kayda değer farklılıklar meydana getirebilmektedir. Bu çalışmada finansal kiralamanın vergi mevzuatı ile Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) açısından açıklanması yapılarak, her iki kiralama türünün de muhasebeleştirilmesiyle başlayan farklılıkların finansal tablo ve oranları nasıl etkilediği değerlendirilmeye çalışılacaktır.Keywords
Finansal Kiralama, Faaliyet Kiralaması, Türkiye Muhasebe Standartları 17

Abstract

The firms have options of “purchasing" or "hiring" methods to obtain the economic assets needed to perform their activities. Especially when it comes to fixed assets, firms prefer to hire option since they initially do not want to invest a significant amount of funding for long-term assets or the difficulty of finding the necessary funds for the purchase or assets pose a high risk to the firms.In this respect the firms’ hiring preferences may be in terms of operating leases or finance leases. However, these rental preferences can caused significant differences in the company’s income statement and statement of financial position (balance sheet). Explaining the lease in terms of tax legislation and Turkey Accounting Standards (TMS), we mean to determine the differences between operating lease and financial lease which begin with the accounting process and evaluate the effects on the financial statements and the ratiosKeywords
Financial Leasing, Operating Leasing, Turkish Accounting Standards 17