INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ANKSİYETE İLE ŞİDDET EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN ANXIETY WITH VIOLENCE TENDENCIES ASSOCIATE DEGREE STUDENTS’ )

Author : Akın KARAKUYU  ; Ali BİRVURAL & Ahmet UYAR  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 27
Page : 3216-3221
    


Summary

Organizmanın herhangi bir engelle karşılaşması durumunda ortaya çıkabilen sorunlardan biri de şiddettir. Şiddetin ortaya çıkmasında birçok faktör vardır. Bu faktörlerden biri de bireylerin sahip oldukları anksiyete durumlarıdır. Bu çalışmanın amacı önlisans öğrencilerinin sahip olduğu anksiyete durumları ile şiddet eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. Veriler önlisans eğitimi alan 404 öğrenciye uygulanan Şiddet Eğilim Ölçeği ve Beck Anksiyete Envanteri ile toplanmıştır. Verilerin analizinde pearson korelasyon analizi ve regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin anksiyete durumları ile şiddet eğilimleri arasında 0,01 düzeyinde bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca ayarlanmış R2 değerinin 0, 150 olması, öğrencilerin şiddet eğilimlerinin % 15,0 ı’nın sahip oldukları anksiyete durumlarından kaynaklandığını göstermektedir.Keywords
Şiddet, Şiddet Eğilimi, Anksiyete, Önlisans

Abstract

One of the problems that may arise if the organism encounters any obstacle is violence. There are many factors in the emergence of violence. One of these factors is the anxiety states that individuals have. The aim of this study is to investigate the relationship between the anxiety states of the associate students and the trends of violence. This study is a study of relational screening model. The data were collected by the Violence Tendency Scale and Beck Anxiety Inventory applied to 404 associate degree students. Pearson correlation analysis and regression analysis have used to analyze the data. According to the results of the analysis, there has found a 0.01 level relationship between students' anxiety and violence. In addition, the adjusted value of R2 is 0, 150, indicating show that the students' violence tendency is due to anxiety situations of 15.0 %.Keywords
Violence, Violence Tendency, Anxiety, Associate Degree