INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

IRKSAL TEMELLİ AYRIMCILIĞIN YENİ GÖRÜNMEZ YÜZÜ: KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR VE MİKRO-SALDIRGANLIKLAR
(THE NEW INVISIBLE FACE OF DISCRIMINATION BASED ON RACE: CULTURAL ENCOUNTERS AND MICROAGGRESSIONS )

Author : Serdar ÜNAL    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 28
Page : 3288-3308
    


Summary

Modern dünyada ırksal temelli ayrımcılığın tabiatının değiştiğine dair güçlü göstergeler bulunmaktadır. Tarihsel olarak, eski moda ya da doğrudan, açık ırksal temelli veya başka türden ayrımcılıklarda düşüşler gözlemlense de geleneksel ayrımcı tutumların biçim değiştirerek artarak devam ettiğine yönelik görüş ve kaygılar da giderek artmaktadır. Bu anlamda, içinde yaşadığımız çağda ırksal temeldeki ayrımcılıkların dolaylı, görünmez, örtük veya üstü kapalı/gizli doğasına yönelik akademik alanda gittikçe artan bir ilgi söz konusudur. Nitekim, bu çalışmada günümüzde eski moda ırkçı tutumların azalmasına rağmen, yeni tip ırksal temelli ayrımcılık olarak çoğu zaman bilinçdışı ancak kimi zaman da bilinçli olarak ince, üstü kapalı veya örtük olarak gerçekleşen ayrımcı eylemlerin karmaşık doğasını anlamaya yönelik kavramsal düzeyde açıklayıcı şemalar üzerinde durulmaya çalışılmaktadır. Başka bir deyişle çalışmada, açık/aleni ırksal temelli ayrımcı tutumların evrildiği çağdaş biçimlerin kavramsal düzeyde irdelenmesi amaçlanmaktadır. Bu yönde, geniş bir literatüre dayalı olarak ırksal temelli ayrımcılıkların yeni biçimlerinin izahına yönelik tanımsal çabalara değinilmekte ve bunlar arasından özellikle yeni bir ayrımcılık biçimi olarak mikro-saldırganlık(lar) kavramı veya modelinin boyutları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Böylelikle, çalışmanın gündelik hayatın birçok alanındaki kültürel etkileşimler veya karşılaşmalar sırasında açığa çıkabilen çoğu zaman örtük veya üstü kapalı ırka, kültüre veya başka türden özelliklere dayalı ayrımcı tutum ve davranışların incelenmesine yönelik tasarlanacak ampirik türden araştırmalara, teorik ve kavramsal düzeyde bir model veya şema sunacağı düşünülmektedir.Keywords
Kültürel Karşılaşmalar, Mikro-saldırganlıklar.

Abstract

There are strong indications that the nature of racial-based discrimination in the modern world has changed. Historically, although there have been decreases in old-fashioned or overt forms of racial or other types of discrimination, the views and concerns about the fact that the traditional racism or discriminatory attitudes has changed over time from overt to covert and subtle become increasing. In this sense, there is an increasing interest in the academic field towards the invisible, subtle, implicit or covert nature of racism. In fact, in this study, despite the fact that old-fashioned racist beliefs or attitudes have declined today, it is attempted to focus on explanatory conceptually schemas to understand the complex nature of discriminatory actions, which are often unconscious but sometimes consciously subtle, implicit or covert, as new racial-based discrimination. In other words, in the study, it is aimed to examine the contemporary forms of racial-based discriminatory attitudes and actions, at the conceptual level. In this respect, the study discusses the descriptive efforts to explain new or contemporary forms of racial-based discrimination in the literature and discusses in detail the concept or model of microaggressions as a new form of racial based discriminatory actions among them. Thus, it is thought that the study will contribute to the empirical researches which will be designed to examine racial or culture based discriminatory discourses and actions, which are often manifested more subtle, implicit or covert during the cultural interactions or encounters in many areas of everyday life, by presenting a theoretical or conceptual model or schema.Keywords
Cultural Encounters, Microaggressions.