INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLAL ALGISININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(THE EFFECT OF PSYCHOLOGİCAL CONTRACT BREACH PERCEPTİON ON ORGANİZATİONAL SİLENCE )

Author : Atılhan NAKTİYOK  & Fatma Merve KUŞOĞLU  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 27
Page : 3163-3178
    


Summary

Bu çalışmanın temel amacı, çalışanların psikolojik sözleşme ihlal algılarının örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini incelemektir. Ankara ilinde faaliyet göstermekte olan ve paketli unlu mamuller üretimi yapan ulusal bir şirketin fabrikasında ve dağıtımında görevli 356 çalışana daha önceden belirlenen bir anket uygulanmıştır. Anket sonuçları ile yapılan analizler neticesinde elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Yapılan bu çalışma sonunda çalışanların psikolojik sözleşme ihlal algılarının, örgütsel sessizlikleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Psikolojik Sözleşme İhlal Algısı, Örgütsel Sessizlik.

Abstract

The main object of this study is trying to the effect of psychological contract breach on organızatıonal silence. datas collected from the conducted survey on the 356 workers of a national company which is located in Ankara and specialized in producing packaged baked products. The analysis have proved that there is a significant effect of psychologhical contract breach on the organizational silence.Keywords
Psychologhical Contract Breach, Organizational Silence.