INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FoMO DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ve BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(DETERMINATION of FoMO LEVELS of ASSOCIATE DEGREE STUDENTS AND ANALYSIS IN TERMS OF SOME VARIABLES )

Author : Ahmet UYAR  ; Ali BİRVURAL & Akın KARAKUYU  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 28
Page : 3276-3281
    


Summary

Araştırmamızın amacı, ön lisans öğrencilerinin FoMO düzeylerini belirlemek ve bazı değişkenler açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Hatay ili Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesindeki Antakya Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 287 ön lisans öğrencisine FoMO ölçeği uygulanmıştır. Veriler Przybylski vd. (2013) tarafından geliştirilen, Gökler vd. (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan FoMO (Sosyam Medyadaki Gelişmeleri Kaçırma Korkusu) ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma modeli olarak betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, bağımsız gruplar t-testi ve Anova testi kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre; ön lisans öğrencilerinin FoMO düzeylerinin orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca cinsiyet, sınıf, öğrenim türü, akademik ortalama ve bölüm değişkenleri açısından FoMO düzeyleri açısından öğrenciler arasında anlamlı farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.Keywords
FoMO, Sosyal Medya, Öğrenci, Ön Lisans

Abstract

Aim of the research was to determine FoMO levels of associate degree students and to analyze them in terms of some variables. In accordance with this aim, FoMO scale was applied to 287 associate degree students studying at Antakya Vocational School of Hatay Mustafa Kemal University in 2018-2019 academic year. The data were obtained via FoMO (Fear of Miising Out) scale which was developed by Przybylski et al. (2013) and adapted to Turkish by Gökler et al. (2016). Descriptive survey design was employed as the research model. Frequency, percentage, mean scores, independent groups t-test and ANOVA were used for data analysis. According to the findings obtained as a result of data analysis, FoMO levels of the associate degree students were moderate. Additionally, there were not any significant differences between FoMO levels of the students in terms of gender, grade, type of degree, mean and department variables.Keywords
FoMO, Social Media, Students, Associate Degree