INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE SELFİE ALIŞKANLIĞI ÜZERİNE CİNSİYET BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA
(A GENDER BASED RESEARCH INTO THE SOCIAL MEDIA USE AND SELFIE HABIT OF NAMIK KEMAL UNIVERSITY STUDENTS )

Author : Coşkun DİKBIYIK  & Fatma ÇAKMAKTAŞ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 28
Page : 3231-3242
    


Summary

Son zamanlarda gençler arasında hızlı bir biçimde giderek yaygınlaşan sosyal medya kullanımı ve selfie alışkanlığının üniversite gençliği üzerindeki yansımaları araştırmaya değer bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Konu geniş bir alan araştırmasını gerektiren boyutlar taşıdığından belli sınırlamaları zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle araştırmamız Tekirdağ’da bulunan Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerini kapsamaktadır. Araştırmamızda nicel yöntemi ve anket tarama tekniği kullanılmıştır. Araştırmamız üniversitenin ana kampüsünde125’i kadın ve 116’sı erkek olmak üzere toplam 241 öğrenci üzerinde tesadüfi örneklem yöntemiyle uyguladığımız anket verilerine ve bu çerçevedeki gözlemlerimize dayanmaktadır. Araştırmamızın bulgularına göre öğrencilerin tamamı -bir kısmı aktif olmasa da- sosyal medya kullanmakta ve selfi paylaşımında bulunmaktadır. İnstagram en çok tercih edilen paylaşım ağıdır.Selfide büyük çoğunluk mutlu anlarını, sosyal medya profilinde ise kendi fotoğraflarını paylaşmaktadırlar.. Sosyal medya kullanımı ve buna bağlı olarak selfie alışkanlığı giderek bağımlılığa dönüşen bir seyir takip etmektedir. Cinsler arasında anket sorularına verdikleri cevaplar bakımından bazı farklılıklar öne çıksa bile çoğunlukla benzer tutumlar göstermektedirlerKeywords
öğrenciler, sosyal medya, selfie

Abstract

Recently, use of social media and habit of selfie is increasingly popular trend among young people. This phenominon stands as a topic worth researching.The fact that the topic requires a survey of a large scale makes it necessary to focus on a limited scope. Therefore, the scope of study was limited to the students of Namık Kemal University. The research method used was quantitative and the data were collected through a questionnaire. Random sampling method was preferred and the data collected were composed of the responses to the questionnaire of 241 respondents (125 female and 116 male students) and our observations in this framework. According to the findings, all of the students – though some of whom were inactive – use social media and share selfies. Instagram was found to be the most preferred kind of social media. In great majority of the selfies happy moments were shared whereas in social media profiles the account owners used their own photographs. Use of social media and the habit of selfie which depends on this use follows a process which transforms into addiction. Although there are some differences based on gender regarding the questionnaire responses, mostly similar attitudes were found to be exhibited.Keywords
, students, social media, selfie