INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖZ YETERLİLİK ALGISI BAĞLAMINDA DUYGUSAL ZEKA ÖZELLİKLERİ VE GİRİŞİMCİLİK NİYETİ
(EMOTIONAL INTELLIGENCE FEATURES AND INTENTION OF ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF SELF-EFFICACY )

Author : Ülke Hilal ÇELİK AĞIRMAN  & Atılhan NAKTİYOK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 28
Page : 3253-3262
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, bireylerin duygusal zeka özelliklerinin girişimcilik niyetleri üzerindeki etkisinde öz yeterlilik algılarının aracılık rolünü değerlendirilmesidir. Araştırmaya ilişkin verilere, Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencisi olan 238 katılımcıya anket uygulanarak ulaşılmıştır. Çalışmaya konu olan değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla oluşturulan model yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Analiz sonuçları, katılımcıların duygusal zeka özelliklerinin girişimcilik niyetleri üzerindeki etkisinde öz yeterlilik algılarının tam aracılık rolü olduğunu göstermiştir. Çalışmada, girişimcilik niyeti üzerine gerçekleştirilen daha önceki araştırmalardan farklı olarak duygusal zekanın girişimcilik niyetinin ortaya çıkmasındaki etkisi ve öz yeterliliğin bu ilişkideki rolü vurgulanmakta ve elde edilen sonuçlar, ilgili literatür kapsamında tartışılmaktadır.Keywords
Duygusal zeka özellikleri, öz yeterlilik, girişimcilik niyeti.

Abstract

The aim of this study is to evaluate the mediating role of self-efficacy perceptions on the effects of emotional intelligence characteristics on entrepreneurial intentions. The data of the study was obtained by applying a questionnaire to 238 participants who were students of the Department of Business Administration of the Faculty of Economics and Administrative Sciences of Erzurum Atatürk University. The model which was created to examine the relationships between variables was tested with structural equation model. The results of the analysis showed that the self-efficacy perceptions of the emotional intelligence characteristics of the participants on the entrepreneurship intentions had a fully mediated role. In the study, the effect of emotional intelligence on the emergence of entrepreneurial intention and the role of self-efficacy in this relationship are emphasized and the results obtained are discussed in the relevant literature.Keywords
Emotional intelligence characteristics, self-efficacy, entrepreneurial intention.