INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KARACASU ÇÖMLEKÇİLİĞİ
(KARACASU POTTERY )

Author : Arzu Emel ALTINKILIÇ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 29
Page : 3492-3505
    


Summary

Bu çalışmada Karacasu ilçesinin coğrafi konumuna, Karacasu çömlekçiliğinin tarihi gelişimi, üretim süreci, kullanılan toprak, üretimi yapılan formlar, hammadde ve kullanılan araç gereçler ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Bunun yanı sıra Karacasu çömlekçiliğinin kendine has teknik özelliklerinden söz edilmektedir. Aydın ili Karacasu ilçesi çömlekçiliğinin devam etmekte olan üretim örneklerinin görsel ve teknik özelliklerinin belirlenerek yayınlanmasını sağlamak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Söz konusu çalışma, alan araştırmasından elde edilen verilerin derlenmesiyle oluşturulmuştur. Konu ile ilgili basılı ve dijital kaynak incelemesi, alan araştırmasından kaynak kişi anlatımı, üretilen çömlekler dikkate alınarak Aydın ili Karacasu ilçesi çömlekçiliğinin gelişimi üzerinde durulmuştur ve çömlekçiliğin gelecek nesillere taşınabilmesi adına çözüm önerileri yer almaktadır.Keywords
KARACASU ÇÖMLEKÇİLİĞİ, KARACASU, ÇÖMLEKÇİLİK, SERAMİK

Abstract

In this study, the geographic location of Karacasu district, historical development of Karacasu pottery, production process, used soil, production forms, raw materials and equipment used are explained in detail. In addition, the specific technical features of Karacasu pottery are mentioned. This study was carried out to determine the visual and technical characteristics of the production samples of Karacasu district of Aydın. The study was created by compiling the data obtained from the field research. In this regard, the development of the pottery of Karacasu district in the province of Aydın was emphasized and solutions were proposed to carry pottery to the next generations.Keywords
KARACASU POTTERY, KARACASU, POTTERY, CERAMIC