INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BEYŞEHİR AA İŞLETME FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
(A STUDY ON THE DETERMINATION OF FINANCIAL LITERACY LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS: BEYŞEHİR AA BUSİNESS FACULTY SAMPLE )

Author : Ali ANTEPLİ  & Erhan KILINÇ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 29
Page : 3620-3629
    


Summary

ÖZ Son günlerde finansal araç çeşitliliğinin artması ve finansal derinleşmeyle birlikte finansal faktörlerin ekonomik büyüme ve kalkınma üzerindeki etkisi daha önemsenir hale gelmiştir. Finansal piyasalarda başarılı olabilmek ve kaynakları etkin kullanabilmek için hane halkına kadar öğrenilmiş bir finansal okuryazarlığa ihtiyaç bulunmaktadır. Bu anlamda finansal okuryazarlık kavramı araştırmacılar tarafından önem kazanan bir konu haline gelmeye başlamıştır. Bireylerin gelir ve gider dengelerini sağlama, tasarruf yapabilme, yani parayı yönetebilme yeterliliği olarak da ifade edilen finansal okuryazarlık; finansal yönetim hakkında yeterli bilgiye sahip olmayı gerekli kılmaktadır. Finansal okuryazarlık sayesinde bireyler, hem finansal araçlar hakkında doğru bilgiye sahip olmakta hem de tasarrufun sağladığı kazanımlarla birlikte daha sağlıklı finansal kararlar verebilmektedirler. Finansal okuryazar bir birey, gelir- gider dengesini sağlayabilen, bütçe hazırlayabilen, geleceğe yönelik tasarruf yapabilen ve borcu yönetebilen bir kişidir. Finansal okuryazarlık bireysel finansmanda olumlu etkiler yarattığı için toplumsal finansmanın dengesinin sağlanmasında da olumlu katkılar sağlamaktadır. Bu çalışma, işletme lisans eğitimi alan öğrencilerin finansal okuryazarlık seviyesi saptanması ve sosyo-demografik değişkenlerin finansal okuryazarlık üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda Konya ili Beyşehir ilçesinde işletme eğitimi gören 150 öğrenciye 10’u kişisel bilgi formu, 66’sı finansal okuryazarlığa ait olmak üzere toplam 76 soruluk bir anket yöneltilmiştir. Verilen cevaplar SPSS paket programında analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların %62,7’si para harcama yöntemini ailelerinden öğrendikleri, %16’sı okuldan öğrendikleri; %70,7’sinin kredi kartı kullanıma dair sözleşmeyi okuduğu, %49,3’ünün aylık harcama bütçesi yapmadığı; %54’ünün finansal olarak hiç profesyonel yardım almadığı saptanmıştır. Öğrencilerin verdikleri cevaplar doğrultusunda en fazla (%70-%75) amortisman, avans, dekont, EFT, havale ve gelir vergisi kavramlarını; en az (%30-%35) DASK, değişken fon, gayrimenkul sertifikası, hesap bildirim cetveli, rasyo, şerefiye ve temerrüt faizi kavramları hakkında daha iyi bilgiye sahip oldukları saptanmıştır.Keywords
finansal okuryazarlık, öğrenci

Abstract

ABSTRACT In recent days, with the increase in the variety of financial instruments and financial deepening, the impact of financial factors on economic growth and development has become more important. In order to be successful in financial markets and to use resources effectively, we need a financial literacy learned to the household. In this sense, the concept of financial literacy has started to be an important subject by researchers. In this sense, the concept of financial literacy has become an important topic for researchers. Financial literacy, expressed as the ability of individuals to achieve income and expenditure balances, to make savings, that is, to manage money; It is necessary to have sufficient knowledge about financial management. Thanks to financial literacy, individuals have the right information about financial instruments and make more sound financial decisions with the benefits of saving. A financial literate person is a person who can provide income-balance balance, prepare a budget, save for future and manage the debt. Since financial literacy has positive effects on individual financing, it also contributes to the balance of social finance. The aim of this study is to determine the financial literacy level of the students who take business undergraduate education and to determine the effect of socio-demographic variables on financial literacy. In this context, a total of 76 questions, of which 10 are personal information form and 66 of which belong to financial literacy, were asked to 150 students who are studying business departmant in Beyşehir district of Konya province. The answers were analyzed in SPSS package program. According to the results of the study, 62.7% of the participants learned the money spending method from their families and 16% of them learned from the school; 70.7% of them read the agreement on credit card use, and 49.3% did not make a monthly expenditure budget; It was found that 54% did not receive any professional finance assistance. In line with the answers of the students, the maximum (70% -75%) concepts of depreciation, advance, receipt, EFT, remittance and income tax; at least (30% - 35%) DASK, variable fund, real estate certificate, account statement, ratio, goodwill and default interest have been found to have a better knowledge about the concepts.Keywords
: financial literacy, student, business