INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DOĞU VE BATI EDEBİYATINDA AŞK VE KADIN
(LOVE AND WOMAN IN EAST AND WEST LITERATURES )

Author : Adem Yaşar KISA    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 29
Page : 3630-3636
    


Summary

Bu makalede doğu edebiyatını temsilen Genceli Nizami’nin “Leyla ile Mecnun” adlı romanıyla batı edebiyatını temsilen Johann Wolfgang von Goethe’nin “Genç Werther’in Acıları” (Die Leiden des jungen Werthers) adlı romanı mutsuz sonla biten aşk izleği açısından karşılaştırılmıştır. Acı, özlem, çile gibi duyguların yoğun olarak yaşandığı, farklı yüzyıllarda, kültürlerde ve coğrafyalarda kaleme alınmış bu eserlerde aşk ve kadın imgesi metne dayalı bir yöntemle incelenmiş, yapılan tarihsel, kültürel, sosyal ve toplumsal araştırmalar neticesinde iki eser arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların ortaya konulması amaçlanmıştır. Metin odaklı ve karşılaştırmalı bir yöntemin kullanıldığı bu çalışmada doğu ve batı kültüründe aşka ve kadına bakış açısı, toplumsal değerler belirlenmeye çalışılmıştır. Doğu ve batı kültürünü temsil eden iki eserin incelenmesi farklı kültürleri yakından tanıma, kadın ve aşk imgelerini ortaya çıkarma, tarih boyunca zulümlere maruz kalmış, varoluş mücadelesi vermiş, dağdağalı kadın coğrafyasının izlerini sürme imkânı vermiştir. Elde edilen bulgulardan aşkı konu alan, farklı dönemlere ve kültürlere ait iki eserin çok fazla benzer özellikler taşıdığı tespit edilmiştir.Keywords
Doğu ve Batı Medeniyetleri, Aşk ve Kadın, Leyla ile Mecnun, Toplumsal Değerler, Sadakat

Abstract

In this article, the novel of Gencel Nizami called “Leyla and Mecnun” representing East Literature, and the novel of Johann Wolfgang von Goethe called “Sorrows of Young Werther” (Die Leiden des jungen Werthers) representing West Literature were compared in terms of the theme of love ending up unhappily. The feelings of pain, longing, ordeal were experienced intensely, and in different centuries, cultures and geographies, love and woman images were examined by a text-based method. As a result of historical, cultural, social and social researches, it was aimed to reveal similarities and differences between the two works. In this study, which uses a text oriented and comparative method, it is tried to determine the perspective and social values in love in both cultures. The research of these two works has given the chance of representing the eastern and western cultures, revealing the images of women and love, the struggle for existence and the traces of the mountainous geography. It was determined that two works have very similar characteristics.Keywords
East and West Civilazations, Love and Woman, Leyla ile Mecnun, Social Values, Loyalty