INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ALTERNATİF TURİZM UYGULAMALARI BAĞLAMINDA MALAY DÜNYASINDA İSLAMİ TURİZM: AÇE ÖRNEĞİ’NE KISA BİR BAKIŞ
(ISLAMİC TOURİSM AS AN ALTERNATİVE TOURİSM İN MALAY WORLD: A BRİEF LOOK AT ACEH CASE )

Author : Arif AYTEKİN  & Mehmet ÖZAY  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 29
Page : 3737-3747
    


Summary

Sosyolojik bir olgu olarak din, toplumsal yaşamda bireylerin birçok davranışına kaynaklık etmektedir. Din, siyasal tercihlerden boş zamanların değerlendirilmesine kadar geniş bir alanda bireylerin tercihlerinde belirleyicidir. Bu çalışmada, adalar ülkesi olan Endonezya Cumhuriyeti’nin otuz üç eyaletinden biri, Sumatra Adası’nın kuzeyindeki ‘Mekke Kapısı’ (Serambi Mekkah) unvanıyla da anılan Açe Eyaleti’ndeki ‘İslami turizm’ olgusu ele alınmakta ve sosyolojik bakış açısıyla din olgusunun turizm tercihleri üzerine etkisi üzerinde durulmaktadır. İnanç turizmi ve helal turizm gibi kavramlarla birlikte anılan İslami turizm, bölgenin tarihi, kültürel ve dini yapılaşması ile bunun felsefi ve sosyolojik arka plânıyla da dikkat çekmektedir. Erken dönemlerden itibaren bölgesel güç niteliği taşıyan çeşitli devletlerin ortaya çıktığı Açe Takımadalar’ın İslamlaşma süreçlerinde rol oynamıştır. Bu topraklar üzerinde yetişen şahsiyetler İslami bilimlerin çeşitli alanlarında eserler vermiş, bölgenin Malay dünyası İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesinde rol oynamışlardır. El yazma eserler, camiler, türbeler, sultan mezarlıkları gibi kültür, sanat ve mimari alanındaki varlıkların özgünlüğü, Açe’yi günümüzde bölgedeki diğer benzeri yerler arasında alternatif bir İslami turizm merkezlerinden biri haline getirmektedir.Keywords
İslami turizm, Açe, Malay dünyası, Serambi Mekkah.

Abstract

Religion as a sociological phenomenon is a reference guiding individuals’ social life. In regard to this, it determines tendencies and choices from politics to leisure time activities. This article aims to explore the practice of Islamic tourism in Aceh which is located in northern tip of Sumatra Island and known as Verandah of Mecca (Serambi Mekkah). Islamic tourism is also considered together with faith tourism and halal tourism in the field. And this phenomenon attracts interest and considerable attention in terms of religio-historical and cultural establishment of the region and the philosophical and sociological background of this establishment. Aceh region functioned as a center of political power and took a leading role in Islamization process of the Malay Archipelago. Religious scholars who were grown in Aceh or the ones who as outsiders spent years here significantly produced written works in various fields and contributed to the Malay-Islamic culture and civilization. Some authentic works such as manuscripts, mosques, shrines and palace graveyards observed in various locations which are recognized as the values of culture, art and architecture make Aceh one of the alternative tourism centers in the region.Keywords
Islamic tourism, Aceh, Malay world, Serambi Mekkah.