INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ERİL TAHAKKÜMÜN İMGESİ OLARAK EDEBİYATTA KADIN
(WOMAN IN LITERATURE AS AN IMAGE OF MASCULINE DOMINANCE )

Author : Ayşegül Aycan SOLAKER    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 11
Page : 582-588
4012    1827


Summary

Kadın, hemen hemen her dönemde bir yandan ahlak, etik gibi değerlerin içine itilirken, diğer yandan toplumsal cinsiyete dayalı ayrımların ve söylemlerin çokluğuna maruz kalmıştır. Kadının kamusal alana girmesi de, kadın hakları açısından her ne kadar önemli olsa da kadının özel hayatında bir tahakkümün içerisine girmesi veya söz konusu tahakküme itilmesi gözle görülmeyen veya görülmek istenmeyen fakat kadının sınırlarını belirleyen bir mekanizma yaratmıştır. Dolayısıyla kadın üzerinden toplumun şekillendiğini ve şeklini verdikleri bir toplumda mevcut eril tahakkümün altında yaşadıklarını söylemek yanlış olmayacaktır.

Bu çalışma, Avusturya Edebiyatı’na ait Elfriede Jelinek’in Sevda kadınları (die Liebhaberinnen) adlı eseri ile Türk Edebiyatı’na ait Adalet Ağaoğlu’nun Ölmeye Yatmak adlı romanında aynı dönemin farklı kimliklere sahip kadınları üzerindeki tahakkümün ve hegemonik imlenimin izlerinin sürülmesini amaçlamaktadır. Söz konusu eserlerin seçilmesinde ise Sevda Kadınları’nın 1975 yılında, Ölmeye Yatmak romanın ise 1973 yılında yayınlanmış olmalarıdır. Öyle ki, bu durum yakın senkronik zamanda fakat farklı mekanda yaşamış oldukları kabul edilen kadınların ve bağ(ım)lı oldukları kültürün Pierre Bourdieu referans alınarak üzerinde tekrar düşünülmesi gereken bir sorunsalın varlığını hatırlatmaktadır.Keywords
İmge, Kadın, Pierre Bourdieu, Sembolik Şiddet, Tahakküm

Abstract

Almost in every period, On the one hand women are being marginalized  and repressed into moral and ethic values, on the other hand they are exposed to majority of discrimination and discourse resting upon gender. Despite of the fact that women’s participation of the public is important in terms of women’s right; in the women’s private life, penetrating or marginalizing of the women into superior masculine dominance creates the contraption which determines the limits but that can not seen or not want to be seen, Hence, it is not wrong to say that society is shaped over women and they live under the available patriarchal dominance society that they shape.

This study; comparing the work of Elfriede Jelinek, Sevda Kadınları (die Liebhaberinnen) that pertains to Austrian literature and the work of Adalet Ağaoğlu, Ölmeye Yatmak, from Turkish literature, aspires to trace the indication of hegemonic effect and dominance over women who lived and had different identities in the same period. The reason why these works are chosen for this study is that the work of Sevda Kadınları is published in 1975 and the another novel, Ölmeye Yatmak, is published in 1973. So, in this circumstance, women who were accepted to live in different places but in the synchronic time and the culture they depended on, remind of a presence of research question that should be reconsidered, based on Pierre Bourdieu.Keywords
Image, Dominance, Pierre Bourdieu, Symbolic violence,Woman