INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İNGİLTERE, ALMANYA VE AMERİKA SAĞLIK SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ
(COMPARATIVE ANALYSIS OF UK, GERMANY AND AMERICAN HEALTH SYSTEMS )

Author : Handan ERTAŞ  & Fatma ÇİFTÇİ KIRAÇ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 29
Page : 3711-3717
    


Summary

Her ülkenin tarihini, kendi ekonomik gelişimi ve baskın siyasi ideolojisini yansıtan ulusal bir sağlık sistemi vardır. Bu durum nedeniyle, ülkelerin sağlık sistemlerinin birbirinden farklılaşan veya birbiriyle benzeşen yönleri bulunmaktadır. Ülkeler, sağlık göstergelerini iyileştirebilmek için kaliteli, etkili, verimli, hakkaniyete uygun, sürdürülebilir ve herkesin kolay ulaşabileceği bir sistem oluşturmalıdır. Bu çalışmanın amacı İngiltere, Almanya ve Amerika sağlık sistemlerinin bazı temel sağlık göstergeleri ve sağlık harcamalarını inceleyip kıyaslamaktır. Araştırmada İngiltere, Almanya ve Amerika sağlık göstergelerinden; doğumda beklenen yaşam süresi, bebek ölüm hızı, GSYH’den sağlığa ayrılan pay, kişi başı sağlık harcaması, cepten yapılan sağlık harcamaları, sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına yer verilmiştir.Keywords
Almanya, Amerika, İngiltere, Sağlık sistemi

Abstract

Each country has a national health system that reflects its history, its own economic development and its dominant political ideology. Due to this situation, the health systems of the countries have different or similar aspects. Countries must create a system that is quality, efficient, fair, sustainable and easily accessible to all to improve health indicators.The purpose of this study is to examine and compare some basic health indicators and health expenditures of UK, Germany and US health systems. In the survey it is given; UK, Germany and USA health indicators; life expectancy at birth, infant mortality rate, share of GDP divided by health, health expenditure per capita, out-of-pocket health expenditures, satisfaction with health services.Keywords
Germany, America, UK, Health system