INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE ENTEGRE LOJİSTİK: TÜRKİYE’NİN ENTEGRE LOJİSTİKTE GENEL DURUMUNUN İRDELENMESİ VE GELECEĞİNE BAKIŞ
(OUTSOURCING AND INTEGRATED LOGISTICS IN LOGISTICS MANAGEMENT: OVERVIEW OF TURKEY'S OVERALL SITUATION IN INTEGRATED LOGISTICS AND ITS FUTURE )

Author : Arzu ŞEKER    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 29
Page : 3748-3766
    


Summary

Bu çalışmada, pazarların globalleşmesiyle mal ve hizmetlerin güvenli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması önem arz eden, dolayısıyla da bütün dünyada önemli bir alan haline gelen lojistiğe kavramsal olarak yaklaşılmış ve temel faaliyetlerine değinilmiştir. Ayrıca lojistik sektöründe son yıllarda gelişen dış kaynak kullanımı, dış kaynak kullanımıyla ortaya çıkan üçüncü parti lojistiği ve dördüncü parti lojistiği kavramları ile taşımacılıkta ulusal ve uluslararası boyutta gelişen entegre lojistik ele alınmıştır. Entegre lojistikte özellikle kombine taşımacılığın büyük payı, Ülkemizin kombine taşımacılıktaki kapasitesi ve ticari olarak yük taşımacılığındaki durumu, bir takım istatistiki veriler ışığında irdelenmiştir. Ülkemizin, coğrafi konumu açısından önemli stratejik avantajlara sahip olmasına karşın, kombine taşımacılıkta kapasitesinin altında bir gelişme gösterdiği görülmüştür. Sahip olduğumuz avantajlar da göz önünde bulundurularak, ulusal ve küresel gelişmelere paralel olarak kombine taşımacılığın geliştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.



Keywords
Lojistik, , Dış kaynak Kullanımı, Entegre Lojistik

Abstract

In this study, the basic activities of logistics –a field which became important in the world with the globalization of the markets, the transportation of goods and services in a safe and fast way-, are conceptually approached. In addition, the third-party logistics and fourth party logistics concepts that emerged with the use of outsourcing in the logistics sector in recent years, as well as the integrated logistics that developed nationally and internationally in transportation have been addressed. The large share of combined transportation, especially in the integrated logistics, the capacity of our country in combined transportation and the status of the commercial transport in freight are examined in the light of some statistical data. Although our country has important strategic advantages due to its geographical location, it has been seen that it has developed below its capacity in combined transportation. Considering the advantages that we have, it was understood that combined transportation should be developed in parallel with national and global developments.



Keywords
Logistic, Outsourcing, İntegrated Logistics