INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

LÜKS MARKA VE LÜKS MARKA TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE TEORİK BİR ARAŞTIRMA
(A THEORETICAL RESEARCH ON LUXURY BRAND AND LUXURY BRAND CONSUMERS )

Author : Esra ÖZKAN PİR    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 28
Page : 3409-3418
    


Summary

İnsanlığın var olmasıyla başlamış olan ve bugün hala devam etmekte olan tüketim eylemi, bireylerin yaşamlarını idame ettirebilmesi açısından vazgeçilemeyen bir faaliyettir. Küreselleşme ile birlikte tüketim şekli de tüketim kültürü de değişim göstermektedir. Yaşanmakta olan bu değişimler tüketicilerin alışveriş şekillerine de yansımış olup geçmişte oldukça dar bir hedef kitlesi bulunan lüks tüketimin yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Günümüzde küreselleşmenin de etkisi ile dünyanın hemen hemen her yerinde tüketicilerin yaşam tarzları, zevkleri ve tüketim tercikleri birbirlerine benzemeye başlamaktadır. Lüks tüketimi günümüz dünyasında önemi gittikçe artan bir konudur. Lüks ürünler sadece belli bir gruba hitap etmenin ötesine geçmiş, çok daha geniş kitlelerce, neredeyse yaygın olarak tüketilmeye başlanmıştır. Lüks olgusu bireylere tatmin, rahatlık ve mutluluk hisleri veren, bu veya bunlara benzeyen özelliklere düşkünlük biçiminde tanımlanan ve zorunlu olmayan bir kavramdır. Lüks marka kavramı hakkında ülkemizde ilgili yazında yapılan çalışmalar oldukça az sayıdadır. Bu nedenle mevcut çalışmada lüks marka kavramının tanımı önemi, lüks markaların özellikleri ve lüks marka tüketicilerin özelliklerine hakkında teorik bir araştırma yapılmıştır.Keywords
marka, lüks marka, tüketici

Abstract

The act of consumption, which started with the existence of humanity and still continues today, is an indispensable activity in terms of maintaining the lives of individuals. Consumption culture also changes with globalization. These changes are reflected in the consumer's shopping patterns and have led to widespread consumption of luxury, which has a very narrow target group in the past. Today, with the impact of globalization, the lifestyles, tastes and consumption preferences of consumers all around the world begin to resemble each other. Luxury consumption is an increasingly important issue in today's world. Luxury products have gone beyond just addressing a certain group, and are being consumed by a wider mass of people. The phenomenon of luxury is a concept that is defined as being indulging in these or similar features that give a feeling of satisfaction, comfort and happiness to individuals. There are very few studies on the concept of luxury brand in our country. Therefore, in the present study, a theoretical research has been done about the importance of definition of luxury brand concept, characteristics of luxury brands and properties of luxury brand consumers.Keywords
brand, luxury brand, consumer