INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BOURDİEU’NUN KAVRAMLARI DOĞRULTUSUNDA İLİŞKİSEL OLARAK FİZİKSEL ENGELLİLİĞİN KÜLTÜREL İNŞASI: KONAK ÖRNEĞİ
(CULTURAL BUILDING OF PHYSICAL DISABILITY FOR SOCIOLOGICAL FEEDİNG: CASE OF KONAK )

Author : Ayşegül DEMİR    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 29
Page : 3777-3786
    


Summary

Çalışmanın amacı, fiziksel engelliliğin kültürel inşasının sosyolojik eksende ne şekilde ve nasıl olduğunu Konak örneği üzerinden analiz etmektir. Çalışma, fiziksel engellilik olgusunun toplumsal ve kültürel bağlam içinde inşa edilişini, fiziksel engellilerin gözünden derinlemesine bir şekilde anlama amacı taşıdığı için nitel araştırma yönteminin kullanımı uygun görülmüştür. Fiziksel engelliliğin inşasını sosyolojik olarak derinlemesine anlamada yüzyüze etkileşim ve iletişimin aktif olduğu ve yeni bilgilerin keşfine dayanan yapılandırılmamış görüşme kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini İzmir ilinin merkez ilçesi Konak, örneklemini ise Konak ilçesine bağlı engelli derneklerine (Türkiye Sakatlar Derneği, Bedensel Engelliler Yaşam Derneği ve Yeni Oluşum Bedensel Engelliler Derneği) üye olan 9 kadın ve 10 erkek fiziksel engelli birey oluşturmaktadır. Çalışmada, birbiriyle bağlantılı bir insanlar ya da örgütlenmeler ağıyla her bir kişinin ya da birimin bir diğeriyle doğrudan ve dolaylı bir bağlantıyla bağlı olması durumunda ağdaki diğer kişilerin tümünü doğrudan tanıdığı, onlarla etkileşime girdiği ya da onlardan etkilendiği anlamına gelen kartopu örneklem tekniğinden yararlanılmıştır. Görüşmeler, katılımcıların izni alındıktan sonra ses kayıt cihazı kullanılarak tamamlanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, betimsel analiz tekniği ile çözümlenerek temalar oluşturulmuştur. Çalışmanın bulguları, ‘Engellilik Kimliği’, ‘Kültürel Eşitsizlik’, ‘Simgesel İktidar’, ‘Engellenmiş Kent’ olarak kategorize edilen dört tema çerçevesinde anlamlandırılmakta, yorumlanmakta ve değerlendirilmektedir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Fiziksel Engellilik, Kültürel İnşa, Nitel Araştırma

Abstract

The aim of the study is to analyze how and how the cultural construction of physical disability is in the sociological axis through the Konak sample. As the study aims to understand the construction of physical disability in a social and cultural context, it is considered appropriate to use qualitative research method. Unstructured interviews based on the discovery of new knowledge and the interaction between face to face interaction and communication were used in sociological deep understanding of the construction of physical disability. The study population of Izmir province of the central district of Konak, the sample of the Konak district due to disability associations (Turkey Disabled Association of the Physically Disabled Living Association and the New Bodies Physically Disabled Association) member, 9 women and 10 men constitutes physical disabilities. In the study, snowball sampling technique was used, which means that if each person or unit is connected directly or indirectly to another by a network of people or organizations connected with each other, it means that all other people in the network are directly acquainted, interacted with or affected by them. The interviews were completed by using a voice recorder after the participants' permission was obtained. The data obtained from the interviews were analyzed by descriptive analysis technique and themes were formed. The findings of the study are interpreted, interpreted and evaluated within the framework of four themes categorized as “Disability Identity”, “Cultural Inequality”, “Symbolic Power”, “Blocked City”.Keywords
Key Words: Physical Disability, Cultural Construction, Qualitative Research