INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ORTA ÇAĞ'A AİT BİR YAZIHANE/NAKKAŞHANE ÖRNEĞİ OLARAK KONSTANTİNOPOLİS'TEKİ GALAKRENAİ MANASTIRI VE GREGORİOS NAZİANZENOS'UN LİTURJİK HOMİLİYE KOPYASI: VAT. GR. 463
(GALAKRENAI MONASTERY IN CONSTANTINOPLE AS AN EXAMPLE OF MEDIEVAL SCRIPTORIUM AND THE COPY OF LITURGICAL HOMILIES BY GREGORIOS NAZIANZENOS: VAT. GR. 463 )

Author : İlkgül Kaya ZENBİLCİ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 29
Page : 3881-3894
    


Summary

Bizans el yazmaları, İmparatorluğun başkenti Konstantinopolis'te saray ve özel atölyelerin yanısıra manastırlardaki atölye veya yazıcı odalarında üretildi. R. Janin'in belirttiği üzere 6. yüzyılın ilk yarısında varlık gösteren ve kentin bugünkü tarihi yarımada kısmında kurulmuş olduğu tahmin edilen Galakrenai Manastırı bu kuruluşlar arasında yer alıyordu. Manastırın 11. yüzyılın üçüncü çeyreğinde el yazması üretiminde faaliyet gösterdiğine ilişkin kanıt olarak günümüze ulaşan -bilinen- tek eser bulunmaktadır. Eser günümüzde Vat. Gr. 463 envanter numarasıyla Vatikan Kütüphanesi'nde (BAV) yer alır. Bu eser tarihli bir kolophonla birlikte 4. yüzyılın Kilise Babaları'ndan Gregorios Nazianzenos'un Liturjik Homiliyelerini içerir. El yazması manastırın presbyteros'u Theodoros'un isteği üzerine onun çırağı keşiş Symeon tarafından miniskül harflerle özenle kopya edilmiştir. Eser zengin bir işçilikle yapılmış bir tam sayfa minyatür, inisyal ve tezhiplerle süslenmiştir. Eserin minytürlerinde iki ressam çalışmıştır. Ressamlardan birinin aynı zamanda bugün Vatikan Kütüphanesi'nde Vat. Gr. 333 envanter numarasıyla korunan Eski Ahit-Krallar kopyasının minyatürlerini yaptığı belirlenmiştir.Keywords
sanat tarihi, Bizans sanatı, Galakrenai Manastırı, el yazması, minyatür

Abstract

Byzantine manuscripts were produced in workshop at palaces, and private or monastic scriptoria in the capital city of the Byzantine Empire. Galakrenai Monastery was among these institutions as, R. Janin indicated, the monastery existed in the first half of 6th century and location of the monastery was probably in historical peninsula of Constantinople. There is an evidence associated with Galakrenai Monastery was active as a scriptorium in the third quarter of 11th century. The evidence is MS Vat. Gr. 463 in Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV), contains a dated colophon, and an illustrated text of the so-called "liturgical homilies" by the 4th-century Church Father Gregorios Nazianzenos. The codex was scribed by monk Symeon, pupil of Theodoros. The colophon indicates that the presbyter Theodoros of the Galakrenai monastery. The text is written in an elegant miniscules referring to Symeon's training. Moreover, the decoration of MS consists of one full-page miniature, a series of initials and headpieces. Two painters participated at the decoration of the work. One of the painters was the master of the miniatures in MS Vat. Gr. 333 in BAV.Keywords
art history, Byzantine art, Galakrenai Monastery, manuscript, miniature