INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SPOR BİLİMLERİ ALANINDA OKUYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ GELİŞİM DÜZEYLERİYLE SPOR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE STUDENTS RELATIONS BETWEEN MORAL LEVELS AND SPORTS ATTITUDES IN UNIVERSITY OF SPORTS SCIENCE )

Author : Engin EFEK  ; Ömer SİVRİKAYA & Reşat SADIK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 29
Page : 3895-3903
    


Summary

Araştırmanın amacı, spor bilimleri alanında okuyan üniversite öğrencilerinin ahlaki gelişim düzeyleri ile spor tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın evrenini Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri oluştururken, örneklemini ise araştırmaya gönüllü olarak katılmış 301 spor bilimleri fakültesi öğrencisi oluşturmuştur. Katılımcıların bazı demografik özelliklerini belirlemek için araştırmacılar tarafından uzman görüşü alınarak geliştirilen ve 5 sorudan oluşan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Spora yönelik tutumlarını belirlemek için güvenirlik ve geçerlik çalışmaları Şentürk (2015) tarafından yapılmış, 25 sorudan oluşan “Spora Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Katılımcıların ahlâki olgunluk düzeylerini belirlemek için ise Şengün (2008) tarafından geliştirilen ve 66 sorudan oluşan “Ahlaki Olgunluk Ölçeği” kullanılmıştır. Kullanılan bu ölçeklerden elde edilen veriler SPSS 17 paket programından faydalanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde ise frekans ve yüzde değerleri kullanılmıştır. Veri dağılımları Kolmogorov-Smirnova normallik testi ile incelenmiş ve verilerin normal dağılım göstermediği görülmüştür. Bu sebeple araştırma verilerinin analizinde Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis testleri kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların ahlaki olgunluk düzeyleri ve spor tutumları, cinsiyet, bölüm ve branş değişkenlerine göre farklılaşmamakta; sınıf değişkenine göre ise anlamlı bir farklılık göstermektedir. Sonuç olarak, ahlaki olgunluk düzeyi arttıkça spor tutumunun da arttığı, yani pozitif yönlü bir etkinin olduğu söylenebilir.Keywords
Ahlak, spor, tutum, üniversite

Abstract

The aim of this study is to investigate the relationship between the levels of moral development and sports attitudes of university students studying in sports science. The population of the study was formed by Duzce University, Faculty of Sport Sciences. The sample was composed of 301 sports sciences students who participated in the study voluntarily. In order to determine some demographic characteristics of the participants, personal information form consisting of 5 questions was used which was developed by taking the expert opinion of the researchers. In order to determine their attitudes towards sports, reliability and validity studies were conducted by Sentürk (2015). In order to determine the moral maturity levels of the participants, “Moral Maturity Scale” which was developed by Sengün (2008) and consisting of 66 questions was used. The data obtained from these scales were analyzed by using SPSS 17 package program. Frequency and percentage values were used for data analysis. Data were analyzed by Kolmogorov-Smirnova normality test and the data were not normal distribution. For this reason, Mann-Whitney U Test and Kruskal-Wallis tests were used in the analysis of the research data. Significance level was determined as 0.05. Moral maturity levels and sports attitudes of the participants do not differ according to gender, department and branch variables; It shows a significant difference according to the class variable. As a result, it can be said that as the level of moral maturity increases, sports attitude increases, that is, it has a positive effect.Keywords
Moral, sport, attitude, university