INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

HACİVAT KARAGÖZ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ? FİLMİNDE BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK
(MAGICAL REALISM IN THE FILM OF WHY WERE HACIVAT AND KARAGÖZ KILLED? )

Author : Aysun DURSUN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 30
Page : 4000-4008
    


Summary

Geleneksel seyirlik oyunlar arasında önemli bir yere sahip olan Karagöz, ikili komik tipler üzerinden yapılan mizahın en sevilen örneklerinden biridir. Saflığı, iyiliği ve daha çok duyguyu temsil etme gücüyle halkın benimsediği Karagöz’ün karşısında bilgili, kurnaz ve aklı ön plana çıkaran Hacivat yer almaktadır. İki farklı dünyanın insanı gibi görünen Karagöz ve Hacivat’ın, Sultan Orhan zamanında Anadolu’da yaşadıkları rivayet edilmekle beraber bu kişilerin gerçekten yaşayıp yaşamadıkları konusunda kesin bilgiler mevcut değildir. Olağan ile olağanüstü arasındaki sınırları kendi dünyası içinde kaldıran Karagöz oyunu, izleyenlere büyülü gerçekçi bir ortamın kapılarını açar. Günümüzde güçlü iletişim kanallarından biri olarak kabul edilen sinema, bir yanıyla yaşamın gerçeklerini ortaya koyarken bir yandan da bu dünyanın sınırlarını zorlayan örneklere bir arada yer verir. 2006 yılında gösterime giren İFR (İstisnai Filmler Reklamlar)’nin yapımcılığını üstlendiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmi Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türk boylarının konargöçer yaşamdan yerleşik yaşama geçiş sürecini ve 14. yüzyıl Anadolu’sunun sosyal, kültürel ve siyasi ortamını Karagöz ve Hacivat tipleri odağında anlatmaktadır. Gerçek tarihî şahsiyetler etrafında şekillenen hikâye, rivayetlerle aktarılan bir anlatıyı büyülü gerçekçilikle ortaya koyar. Bu çalışmada, ilk kez resim sanatında kullanılan bir kavram olarak ortaya çıkan, daha sonra edebiyatta da önemli örneklerinin görüldüğü “büyülü gerçekçilik” üslûbunun Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmindeki yansımaları tespit edilerek Türk kültürü ve Türk halk edebiyatının değerli örneklerinden biri olan Karagöz oyununa geleneğin güncellenmesi bağlamındaki katkıları ortaya konulacaktır.Keywords
Karagöz, Hacivat, Büyülü Gerçekçilik, Gölge Oyunu, Sinema.

Abstract

Karagöz, which has an important place among traditional plays, is one of the most beloved examples of humor made over the comic types. In the face of Karagöz, who is embraced by the people with the power to represent purity, kindness and more emotion, Hacivat is knowledgeable, cunning and wise. Karagöz and Hacivat, who appear to be the persons of two different worlds, are told to have lived in Anatolia during the time of Sultan Orhan, but there is no definitive information about whether these persons actually lived. Removing the boundaries between ordinary and extraordinary within its own world, Karagöz opens the doors to a magical realistic environment. Cinema, which is accepted as one of the strongest communication channels today, puts together the examples that push the boundaries of this world while revealing the realities of life. The film of “Why were Hacivat and Karagöz killed?”, produced by IFR (İstisnai Filmler Reklamlar / Exceptional Movies Ads) in 2006, depicts the transition period of Turkish tribes migrating from Central Asia to Anatolia from the nomadic settlers life to the settled life, and the social, cultural and political environment of the 14th century Anatolia, by focusing on the characters of Karagöz and Hacivat. The story that is shaped around real historical figures reveals a narrative conveyed by narrations with magical realism. In this study, of the style of "magical realism", which for the first time appeared as a concept used in painting, and whose most important examples were seen in literature, the reflections in the film of “Why were Hacivat and Karagöz killed?” will be determined, and its contributions to Karagöz, one of the valuable examples of Turkish culture and Turkish folk literature, in the context of updating the tradition, will be revealed.Keywords
Karagöz, Hacivat, Magical Realism, Shadow Play, Cinema.