INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI (PPP) MODELİ: İNGİLTERE VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
(PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) MODEL IN HEALTH SECTOR: COMPARISON OF ENGLAND AND TURKEY )

Author : Handan ERTAŞ  & Hilal AKMAN DÖMBEKCİ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 30
Page : 4009-4015
    


Summary

Özelleştirme politikalarının öncülüğünde İngiltere başta olmak üzere kamu özel ortaklığı/işbirliği modelinin uygulanmasına geçilmeye başlanmıştır. Bu model ile kamu ve özel kuruluşlar arasındaki keskin sınırlar ortadan kaldırılmıştır. Devletin hizmet sunma politikası ile özel sektörün kar elde etme amaçlarını uyumlaştırarak birleştirme hedeflenmektedir. İngiltere’de kamu ile özel sektör işbirliklerinde devletin görevi, işletmelerin rekabet edebilecek düzeyde, kurumsal ve yasal açıdan eksiksiz olarak devam etmesini sağlamaktır. Kamu özel ortaklığı uygulaması Türkiye’de de özel sektörün atıl sermayesini ülke içinde yönlendirmek ve sermaye etkinliğini gerçekleştirmek amacıyla “entegre sağlık kampüsleri” ve “şehir hastaneleri” şeklinde uygulamaya geçilmeye başlanmıştır. İngiltere ve Türkiye bu model konusunda benzerliklerinin yanı sıra bazı farklılıklar barındırmaktadır. Kamu özel ortaklığı uygulaması İngiltere için oldukça eski ve yaygın bir uygulama iken, Türkiye için yenidir. Ayrıca ülkemizde bu konuda birçok yasa ve yönetmelik bulunurken İngiltere hukukunda sınırlı sayıdadır.Keywords
Kamu Özel Ortaklığı, İngiltere ve Türkiye

Abstract

Prior to the privatization policies, implementation of the public private partnership / cooperation model, especially in the England, has started to be implemented. With this model, sharp borders between public and private organizations have been abolished. It is aimed to harmonize the government's service delivery policy with the objectives of the private sector. In the public and private sector partnerships in the England, the task of the government is to ensure that businesses continue to compete fully, institutionally and legally. Implementation of public-private partnership to steer the idle capital in the country's private sector in Turkey and capital efficiency in order to realize the "integrated health campus" and "city hospitals," as put into practice. England and Turkey as well as the similarities in this model contains some differences. While quite old and common practice for public-private partnership practices in England, is new for Turkey. Moreover, while there are many laws and regulations in our country on this issue, there is a limited number in England law.Keywords
PPP, England and Turkey