INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TARIMSAL FAALİYETLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ; BOBİ FRS VE TMS41 ÇERÇEVESİNDE TEORİK İNCELEME
(RECOGNITION OF AGRICULTURAL ACTIVITIES: THEORETICAL EXAMINATION IN THE FRAMEWORK OF BOBİ FRS AND TMS41 )

Author : Ali ANTEPLİ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 30
Page : 3984-3992
    


Summary

Tarımsal faaliyetlerin muhasebeleştirilmesinde tarım işletmelerince uygulanması gereken TMS41 Standardı ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı bölüm 7’de düzenlenen Tarımsal Faaliyetler konusunun incelenmesi ve karşılaştırılması, bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulayan kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK’ler) dışında bağımsız denetime tabi diğer işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında uygulanacak olup, 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere, 29 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TMS/TFRS’ler ile uyumlu, daha sade bir dille kaleme alınmış olan BOBİ FRS’de, 7. Bölümde tarımsal faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi düzenlenmiştir. BOBİ FRS kapsamında canlı varlıkların ölçümünde maliyet yöntemi veya gerçeğe uygun değer yöntemlerinden biri kullanılabilirken TMS 41’de ise canlı varlıklar gerçeğe uygun değerin güvenilir olarak ölçülemediği durumlar hariç olmak üzere, gerçeğe uygun değerlerinden satış maliyetleri düşülmek suretiyle ölçülmektedir. TMS/TFRS’ler ile karşılaştırıldığında, BOBİ FRS’nin bazı yönleriyle benzerlik arz etmekle birlikte, genel olarak daha basitleştirilmiş hükümler içermektedir.Keywords
Bobi ufrs, tms, tarımsal faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi

Abstract

The subject of this study consists of TMS41 standard that is necessary to be applied by agricultural enterprises in recognition of agricultural activities, Financial Reporting Standard for Large And Middle Sized Enterprises, and examination and comparison of the subject of the agricultural activities arranged in Section 7. Financial Reporting Standard for Large and Middle Sized Enterprises (BOBİ FRS) will be applied in the preparation of individual and consolidated financial tables of the enterprises subjecting to independent audit other than Agencies Concerning Public Interest (KYİK) applying Turkey Accounting Standards (TMS), and Financial Reporting Standards and, in order to apply in the accounting period beginning on the date of January 1, 2018 and after this date, came into force on the date of July 29, 2017, publishing in the official newspaper. In BOBİ FRS, in written with a simple language in compliance with TMS/TFRSs, recognition of agricultural activities were arranged. While in the scope of BOBİ FRS, in the measurement of living creature, cost method or the value methods that are compliance with the reality can be used, in TMS 41, living creatures will be measured by subtracting sale costs from the values that are compliance with the reality except for the cases, where the value that is compatible with the fact cannot be measured in reliable way. When compared to TMS TFRSs, although BOBİ FRSs present similarity from some aspects, they generally include simplified provisions.Keywords
BOBİ FRS, TMS, Recognition of Agricultural Activities