INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

PAY SENEDİ PİYASASI İLE TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK VE EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİLERİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA
(THE CASUALITY AND COINTEGRATION RELATIONSHIPS BETWEEN STOCK MARKET AND CONSUMER CONFIDENCE INDEX: A CASE STUDY IN BORSA ISTANBUL )

Author : Bilgehan TEKİN  & Selim CENGİZ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 29
Page : 3837-3847
    


Summary

Tüketicilerin ekonomik gidişat ile ilgili beklentileri ekonominin geleceğini belirli düzeyde öngörmektedir. Buna karşın tüketicilerin ekonomi ile ilgili beklentilerinin hisse senedi getirilerini etkileyip etkilemediği veya tersi yöndeki ilişkiler ayrı bir merak konusudur. Yapılan bu çalışma ile Türkiye’de 2004 yılından itibaren yayınlanmaya başlanan Tüketici Güven Endeksi ile BIST 100 endeksi ilişkisi incelenmiştir. Çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu ve T.C. Merkez Bankası’dan elde edilen veriler ile nedensellik ve eşbütünleşme ilişkileri araştırılmıştır. Analizlerde Engle-Granger Eşbütünleşme, Johansen Eş bütünleşme ve Granger Nedensellik analiz yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda yönünün BIST 100’den TGE’ye doğru olduğu tek taraflı bir ilişki tespit edilmiştir. Bunun anlamı BIST 100 endeks değerinin artması veya azalması tüketici güveninin artmasının veya azalmasının bir Granger nedenidir. Ayrıca seriler arasında uzun vadeli eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Bu sonuç serilerin uzun vadede birlikte hareket ettiklerini göstermektedir.Keywords
Tüketici Güven Endeksi, BIST100, Nedensellik Analizi, Eşbütünleşme Analizi

Abstract

Consumers' expectations about the economic trend predict the future of the economy at a certain level. On the other hand, the relations such as whether consumers' expectations about the economy affect stock returns, or vice versa, are a separate concern. In this study, the relations between the Consumer Confidence Index which has been began to be announced since 2004 in Turkey and BIST 100 index have been studied. In this study, with the data obtained from TurkStat and the Central Bank and the relationships between causality and cointegration were investigated. Engle-Granger cointegration, Johansen cointegration and Granger causality analysis methods were used. As a result of the study, a unilateral relationship was determined from the direction of BIST 100 to TGE. This means that increasing or decreasing the BIST 100 index value is a Granger cause of consumer confidence increasing or decreasing. In addition, the long-term cointegration relationship between the series was determined. This result shows that the series moves together in the long term.Keywords
Consumer Confidence Index, BIST 100, Causality Analysis, Cointegration Analysis