INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AZERBAYCAN YURT BİLGİSİ” DERGİSİNDEKİ 28 MAYIS 1918 ANISINA YAZILMIŞ MAKALELERDE AZERBAYCAN CUMHURİYETİNİN EDEBİ - TARİHİ İZLERİ
(LITERARY AND HISTORICAL TRACES OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC IN THE ARTICLES WRITTEN IN COMMEMORATION OF MAY 28, 1918 IN "AZERBAIJAN YURT BILGISI" JOURNAL )

Author : Afina BARMANBAY    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 29
Page : 3947-3956
    


Summary

Türk halklarının Mehmet Fuat Köprülüzade, Ahmet Zeki Velidi, Abdulkadir İnan, Mahmut Ragıp Gazimihal, Abdullah Battal (Taymas), Adnan Cahit (Ötüken), Ayaz İshaki gibi onlarla aydınlarını bir çatı altına toplamış olan Azerbaycan Yurt Bilgisi dergisi, yalnızca Azerbaycan’ın değil, bütün Türk halklarının kültürlerinin tetkike muhtaç konularını ele almıştır. Türk halklarının milli değerlerini araştıran bu derginin birkaç sayısında Azerbaycan Cumhuriyeti anısına makaleler yayınlanmıştır. Bu hatıra yazılarında tarihi Rus sömürgeciliği, Kafkas Müslümanlarının Kurultayı, Feteli Han Hoyski hakkındaki fikirler, Kafkas Türk-Müslüman Talebe Birliği’nin faaliyetleri, Türk esirlerinin Nargin adasından kaçırılması, Milli Ordunun teşekkülü, milli matbuat, milli edebi süreç gibi meseleler konu edilmektedir. Farklı ifade tarzlarıyla farklı konuları anlatan bu hatıra yazılarını idea yönünden birleştiren en önemli özellik, müelliflerinin azmi, mücadele ruhu, teslimiyet duygusundan tamamen uzak olmaları, yarına olan umutlu bakışlarıydı. Bu özelliklerin, Azerbaycan Yurt Bilgisi dergisinin genel ideolojik havasını ve Sovyetlerin dağılacağına inanan bütün muhacirlerin düşüncelerini ifade ettiğini söyleyebilirizKeywords
28 Mayıs 1918, Azerbaycan Cumhuriyeti, Azerbaycan Yurt Bilgisi

Abstract

Azerbaijan Yurt Bilgisi" journal, which gathered under one roof many intellectuals including Mehmet Fuat Kopruluzade, Ahmet Zeki Velidi, Abdulkadir Inan, Mahmut Ragip Gazimihal, Abdullah Battal (Taymas), Adnan Jahit (Otuken), Ayaz Ishaki, covered not only the issues related to Azerbaijan but also the issues with regard to the cultures of all Turkic peoples that needed to be observed. In some issues of this journal that investigated the national values of the Turkic peoples, articles dedicated to Azerbaijan Republic were published. These commemorative articles touched upon such topics as the historical Russian colonialism, the Congress of Caucasian Muslims, the ideas about Fatali Han Hoyski, Caucasian Turkish-Muslim Student Union activities, the abduction of Turkish prisoners from Nargin Island, the formation of National Army, national press, national literary process etc. The most important features that unite these commemorative articles, which cover different topics in different manner, include the writers’ determination, their spirit of struggle, absence of the feeling of submission and looking forward with hope. We can say that these features express the general ideological atmosphere of "Azerbaijan Yurt Bilgisi" journal and the ideas of all the refugees who believed in the collapse of the SovietsKeywords
May 28th 1918, Azerbaijan Republic, "Azerbaijan Yurt Bilgisi".