INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İŞ-AİLE VE AİLE-İŞ ÇATIŞMASI DÜZEYLERİ İLE GENEL İŞ-AİLE ÇATIŞMA DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: MUTFAK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK-FAMILY AND FAMILY-WORK CONFLICT LEVELS AND GENERAL WORK-FAMILY CONFLICT LEVEL: AN INVESTIGATION ON CULINARY WORKERS )

Author : Bilal DEVECİ    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 11
Page : 541-553
1181    965


Summary

Mutfak çalışanlarının iş-aile ve aile-iş çatışma düzeyleri ile genel iş-aile çatışma düzeyleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanan bu çalışmada, anket tekniği kullanılarak mutfak çalışanları üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen veriler, 21.0 SPSS istatistik paket programı ve LISREL 8.80 istatistiksel yazılımı ile güvenilirlik analizi, aritmetik ortalama, korelasyon analizi, regresyon analizi, faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucuna göre; mutfak çalışanlarının iş-aile çatışma düzeylerinin, aile-iş çatışma düzeylerinin ve genel iş-aile çatışma düzeylerinin orta seviyenin altında olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca genel iş-aile çatışma düzeyini etkileyen değişkenin iş-aile çatışma boyutu olduğu belirlenmiştir. Mutfak çalışanlarının iş-aile çatışması ve aile-iş çatışması ile genel iş-aile çatışma arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki tespit edilmiştir.Keywords
İş-Aile Çatışma Düzeyi, Aile-İş Çatışma Düzeyi, Turizm, Otel.

Abstract

An investigation conducted on culinary workers using the questionnaire technique will be presented. This study aims to determine the relationship between the levels of work-family and family-work conflict with level of general work-family conflict. The collected data were analyzed by using 21.0 SPSS statistical package program and LISREL 8.80 statistical software with reliability analysis, arithmetic means, correlation analysis, regression analysis, factor analysis and confirmatory factor analysis. According to the research result; work-family conflict levels, family-work conflict levels and general work-family conflict levels of the culinary workers are below the middle level. Moreover, it was determined that the variable affecting the level of general work-family conflict is the dimension of work-family conflict. A strong positive relationship between work-family and family-work conflict with general work-family conflict of culinary workers was identified.Keywords
Work-Family Conflict Level, Family-Work Conflict Level, Culinary Workers, Tourism, Hotel.