INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÇAVUNDUR TERMAL KONAKLAMA TESİSLERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE DAVRANIŞSAL NİYETLER
(PERCEIVED SERVICE QUALITY, CUSTOMER SATISFACTION AND BEHAVIORAL INTENTIONS IN ÇAVUNDUR THERMAL ACCOMMODATION FACILITIES )

Author : Ayhan DAĞDEVİREN  ; Mikail KARA & Hüseyin ÖZDEMİR  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 30
Page : 4435-4442
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, ziyaretçilerin Çankırı Çavundur termal konaklama tesislerinde algıladıkları hizmet kalitesi, termal konaklama tesislerine yönelik davranışsal niyetleri ile termal konaklama tesislerine yönelik genel memnuniyet düzeylerini belirlemek ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırmada 272 ziyaretçiye anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 16 istatistik paket programı ile araştırmanın amacına uygun istatistiki teknikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Ziyaretçilerin genel memnuniyet durumları ile algılanan hizmet kalitesi ve davranışsal niyetleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ziyaretçilerin davranışsal niyetleri ile algılanan hizmet kalitesi arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.Keywords
Çavundur, Hizmet kalitesi, Memnuniyet, Davranışsal niyet

Abstract

The aim of this study was to determine the quality of service perceived by the visitors at Çankırı Çavundur thermal accommodation facilities, the behavioral intentions of the thermal accommodation facilities and the general satisfaction levels of thermal accommodation facilities and the relationship between these variables. A questionnaire was applied to 272 visitors. The data obtained from the study were evaluated with SPSS 16 statistical package program using statistical techniques appropriate for the aim of the study. A statistically significant relationship was found between the general satisfaction status of the visitors and the perceived service quality and behavioral intentions. A statistically significant relationship was found between the behavioral intentions of the visitors and the perceived service qualityKeywords
Çavundur, Service quality, Satisfaction, Behavioral intention