INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

HÜZÜN TURİZMİNDE (DARK TOURISM) MABETLEŞME SÜRECİ İLE MEKÂNSAL BELLEĞİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ
(RELATIONSHIP BETWEEN SACRALIZATION PROCESS AND SPATIAL MEMORY in DARK TOURISM )

Author : Fatma Kürüm VAROLGÜNEŞ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 30
Page : 4443-4451
    


Summary

Bu çalışma, kültür turizminin bir alt kavramı olan hüzün turizmini konu almaktadır. Geçmişte yaşanmış kahramanlıkları, geleceğe taşımada bir misyon sahibi olan hüzün turizminin geliştirilmesi, bu tarihi değerlerin görsel bellek sayesinde gelecek kuşaklara aktarılması açısından oldukça önemlidir. Mevcut potansiyelin uluslararası kültür arenasında tanınırlığını artırmak için mekânların korunması, düzenlenmesi ve yenilenmesine vurgu yapılan bu çalışmada, betimsel tarama yöntemi kullanılmış olup, veriler doküman inceleme tekniğiyle toplanmıştır. MacCannell (1976)’in “mabetleşme süreci” içerisindeki beş aşaması (adlandırma, sınırlama ve yükseltme, anıtlaştırma, mekanik çoğaltma ve sosyal çoğaltma) mekânsal bellek ile ilişkilendirilerek, hüzün turizmi açısından en çok bilinen ve ziyaret edilen Gelibolu Tarihi Milli Parkı üzerinde irdelenmiştir. Buradan elde edilen bulgular ışığında, yeni oluşturulacak şehitlik, Anıtpark ve milli park alanlarında kültürel ve mimari öğelerin, yaşayan müzelerin ön plana çıkarılması ve görsel bellekte kodlanmasının, sürdürülebilirlikleri açısından önemli olacağı sonucuna varılmıştır.Keywords
Hüzün turizmi, mabetleşme süreci, mekânsal bellek, Gelibolu Tarihi Milli Parkı

Abstract

This study is about the dark tourism, which is a sub-concept of cultural tourism. Development of dark tourism, which has a mission to carry the past feats to the future, is very important in terms of transferring these historical values to future generations through visual memory. In this study, which emphasizes the preservation, arrangement and renewal of spaces in order to increase the recognition of the existing potential in the international cultural arena, descriptive screening method has been used and the data have been collected by document examination technique. MacCannell's five stages in the sacralisation process have been associated with spatial memory and examined on the most known and visited Gallipoli Historical National Park in terms of Dark Tourism. According to the findings, cultural and architectural elements and living museums in the future martyrdom, memorial park and national park areas will be important in terms of their sustainability.Keywords
Dark Tourism, Sacralization Process, Spatial Memory, Gallipoli National Park