INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE’DE YURT İÇİ ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2006-2018
(THE RELATIONSHIP BETWEEN DOMESTIC PRODUCER AND CONSUMER PRICES IN TURKEY: 2006-2018 )

Author : Ayşe DURGUN KAYGISIZ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 30
Page : 4452-4460
    


Summary

Günümüzde en önemli makroekonomik değişkenlerden birisi enflasyondur. Bu nedenle çalışmanın amacı Türkiye’de üretici ve tüketici fiyat endeksleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu doğrultuda 2006:1-2018-11 dönemi aylık tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi verileri kullanılarak Eviews 10 paket programı yoluyla Toda-Yamamoto nedensellik analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu durum üretim maliyetlerindeki bir artışın zamanla tüketici fiyatlarına da yansıyacağını, maliyet itişli bir enflasyonun oluşacağını düşünen arz yönlü yaklaşımı desteklemektedir. Bu nedenle politika yapıcıların üretici enflasyonunda oluşacak fiyat artışlarını baskılayıcı önlemler almaları gerekmektedir. Elde edilen sonuç literatürdeki yaygın görüşe uygundurKeywords
Yİ-ÜFE, TÜFE, Toda-Yamamoto

Abstract

Today one of the most important macroeconomic variables is inflation. Therefore, the aim of this study is to examine the relationship between producer and consumer price indexes in Turkey. Toda Yamamoto's causality analysis is practised through the Eviews 10 package program as being used the monthly consumer price index and producer price index data for 2006: 1-2018-11 period. According to the results of the analysis, the one-way causality relationship that is towards to the consumer prices in the producer prices. This situation supports the supply-side approach, which considers that an increase in production costs will reflected in consumer prices over time and that cost-push inflation will occur. For this reason, policy makers should take measures to reduce the price increases in producer inflation. The result is suitable for the common view in the literatureKeywords
PPI, CPI, Toda-Yamamoto