INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MISIRLI DİVAN ŞAİRİ AYŞE TEYMÛRÎ’Yİ ŞİİRDEN UZAKLAŞTIRAN ÖLÜM: KIZI TEVHİDE’NİN HAYATA VEDASI
(EGYPTİAN DİVAN POET AİSHA TAYMUR DEATH FROM THE POETRY DEATH: THE GIRL'S TAWHİDA VALUE OF LIFE )

Author : Abuzer KALYON    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4636-4648
    


Summary

Köklü bir tarihi olan Mısır özellikle Firavun medeniyeti sayesinde dünyanın ilgisini çekmeye devam etmektedir. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Mısır’da Türkler de önemli etkiler bırakmışlardır. Osmanlılardan önce de Mısır’da Türk izleri bulunmakla beraber; Mehmet Ali Paşa döneminde Türkler ülkenin her alanında etkili olmaya başlamışlardır. Mısır ve Türkiye ilişkileri siyasi tavırlardan dolayı koparılamayacak kadar; tarihi geçmişe sahiptir. Mısır’daki medeniyet, kültür ve edebiyat alanındaki birikimimize çok önemli bir eserle dikkat çekilmiştir. Eser, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun hazırladığı, Mısır’da Türkler ve Kültürel Mirasları’dır. Mısır’da Türkiye hakkında yapılan yayın sayısı da az değildir. Kahire’de yetişen önemli bir şahsiyet Ayşe Teymûrî’dir. Edebiyat ve sosyal alanda önemli eserler veren Ayşe Teymûrî kızının ölümünden çok etkilenerek uzunca bir süre yazı hayatını bırakır ve şiirlerinin çoğunu yakar. Bu çalışmada Ayşe Teymuri tanıtılarak onu derinden etkileyen kızı Tevhide’nin ölümü dolayısıyla kaleme aldığı şiirden söz edilecektir.Keywords
Mısır’da Türk edebiyatı, Ayşe İsmet Teymuri

Abstract

Egypt, which has a long history, continues to attract the attention of the world especially thanks to the civilization of Pharaoh. Turks in Egypt, which hosted many civilizations, have also left important influences. Although there are Turkish traces in Egypt before the Ottomans; During the reign of Mehmet Ali Pasha, the Turks started to be influential in all areas of the country. Egypt and Turkey relations that can not be severed because of political attitudes; has a historical background. In our civilization, culture and literature in Egypt, a very important work has been pointed out. Work, Prof. Dr. The Turks and Cultural Heritage in Egypt are prepared by Ekmeleddin İhsanoğlu. The number of publications made about Turkey in Egypt, not less. Ayşe Teymûrî is an important figure who grew up in Cairo. Ayşe Teymûrî, who gave important works in literature and social life, was very much influenced by the death of her daughter. In this study, the poem written by Ayşe Teymuri and the death of her daughter Tevhide who influenced her profoundly will be mentioned.Keywords
Aisha İsmat Taymur, Tawhida, Turkish Lüterature, Egypt