INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE KLİNİK DANIŞMANLIK MODELİ UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATING CLINICAL COUNSELING MODEL APPLICATIONS IN TEACHER TRAINING )

Author : Cem TOPSAKAL    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4794-4802
    


Summary

Bu çalışma, pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı uygulama öğretmeni ve uygulama öğrencilerin Öğretmenlik Uygulaması dersi çerçevesinde uygulanan Klinik Danışmanlık Modeline ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan nitel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenen 10 uygulama öğretmeni ve 10 uygulama öğrenci adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubu ölçütü olarak 2017-2018 öğretim yılı bahar döneminde Rize ilinde Öğretmenlik Uygulaması dersine katılan ve pedagojik formasyon eğitim sürecine dahil olan bireyler belirlenmiştir. Araştırmanın verileri açık uçlu sorulardan oluşan, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde nitel araştırma analiz tekniklerinden içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları klinik danışmanlık modelinde yer alan ön görüşme, gözlem ve veri toplama, veri analizi, son görüşme, yansıtma, sorunlar ve çözüm önerileri temalarında ele alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre uygulama öğretmenleri ve uygulama öğrencileri ön görüşme aşamasında sorun yaşamaktadır. Uygulama öğretmenleri, kendilerinin diğer aşamaları yerine getirdiklerini düşünmektedir. Bazı uygulama öğrencileri ise veri analizi ve yansıtma aşamalarının verimli geçmediği, eylem planlarının yapılmadığı görüşündedirler.Keywords
Öğretmen Eğitimi, Klinik Danışmanlık Modeli, Öğretmenlik Uygulaması Dersi

Abstract

This study is a qualitative research aiming to determine the opinions of practice teachers and students of the pedagogical formation training certificate program regarding the Clinical Counseling Model applied in the course of Teaching Practice course. The study group of the research is consisted of 10 practice teachers and 10 practice teacher candidates chosen by the criterion sampling method. In accordance with the criterion of the study group, individuals who attended the Teaching Practice course and were engaged in the pedagogical formation training in Rize during the 2017-2018 academic year spring semester were selected. The data of the study were collected through a semi-structured interview form consisting of open ended questions. In the analysis of the data, content analysis technique, one of the qualitative research analysis techniques, was used. The findings of the study were discussed under the themes as pre-interview, observation and data collection, data analysis, final interview, reflection, problems, and solution recommendations included in the clinical counseling model. According to the research results, practice teachers and students have problems in the stage of pre- interview. Practice teachers think that they are good at other stages. On the other hand, some practice students think that data analysis and reflection stages are not efficient and that action plans have not been made.Keywords
Teacher Training, Clinical Counseling Model, Teaching Practice Course.