INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YAŞAMIN ANLAMI VE YAŞAMIN AMACI DEĞİŞKENLERİNİN ÖLÜM KAYGISINI YORDAMALARI ÜZERİNE BİR MODEL DENEMESİ
(A MODEL EXPERIMENT ON THE MEANING OF LIFE AND PURPOSE OF LIFE VARIABLES, DEATH ANXIETY PROCEDURES )

Author : Füsun EKŞİ  ; Nesrullah OKAN; Büşra KÖKÇAM & Halil EKŞİ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 32
Page : 72-84
    


Summary

Bu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin yaşam anlamlarının ve yaşam amaçlarının ölüm kaygılarını yordama düzeylerini belirlemektir. Çalışmada veri toplamak için üç ölçek kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin yaşam anlamını ölçmek için; Akın ve Taş tarafından geliştirilen Yaşam Anlamı Ölçeği, Yaşam Amaçlarını ölçmek için; İlhan, T. Tarafından geliştirilen Yaşam Amaçları Ölçeği Kısa Formu ve ölüm kaygılarını ölçmek için ise; uyarlaması Yıldız, M. ve Karaca, F. tarafından yapılmış olan Thorson-Powell Ölüm Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Evreni temsilen yeterli sayıda örnekleme ulaşılmış ve 355 öğrencinin cevapları analizlerde dikkate alınmıştır. Bunun sonucunda veriler SPSS 22 ve AMOS 20 Paket programlarında analize tabi tutulmuş ve gerekli analizler yapılmıştır. Öncelikle fark testi analizleri yapılmıştır (cinsiyet, bölüm, sınıf). Bu analizlerden sonra çalışmanın asıl amacı olan, öğrencilerin ölüm kaygılarını yordamada yaşamın anlamı ve yaşamın amacı değişkenlerinin etkilerinin incelenmesi düzeylerine bakılmıştır. Analiz sonucunda, yaşamın anlamı ve yaşamın amacı değişkenleri ile ölüm kaygısı arasında doğru orantılı anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Daha sonra çalışma ilgili literatür ile desteklenmiş ve çalışmaya son hali verilmiştir.Keywords
Yaşamın Anlamı, Yaşamın Amacı, Ölüm Kaygısı

Abstract

The main purpose of this study is to determine the predictions of life concerns and life goals of university students for death anxiety. Three scales were used to collect data. To measure the meaning of life of university students; Life Meaning Scale, developed by Akin and Tas, to measure life goals; İlhan, T. Developed by the short form of Life Aims Scale and to measure death concerns; The adaptation of the Thorson-Powell Death Anxiety Scale, which was made by Yildiz, M. and Karaca, F., was used. Sufficient sampling of the universe was obtained and 355 students' answers were taken into consideration in the analysis. As a result, the data were analyzed in SPSS 22 and AMOS 20 Package programs and necessary analyzes were performed. First, the difference test analysis was performed (gender, department, class). After these analyzes, the main purpose of the study was to examine the effects of students' meaning of life and the effects of goal variables on predicting death anxiety. As a result of the analysis, a meaningful relationship was found between the meaning of life and the purpose of life and death anxiety. Then the study was supported with the related literature and finalized the study.Keywords
Meaning of Life, Purpose of Life, Death Anxiety