INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İŞLETME YÖNETİMİNDE STRATEJİK REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASINDA; BİR ARACI OLARAK İNOVASYON STRATEJİLERİNİN ÖNEMİ
(PROVIDING STRATEGIC COMPETITIVENESS IN BUSINESS ADMINISTRATION; THE IMPORTANCE OF INNOVATION STRATEGIES AS A TOOL )

Author : İlker ASLAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 32
Page : 09-21
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, stratejik rekabet üstünlüğünün sağlanmasında inovasyon stratejilerinin önem boyutunu incelemektir. Ayrıca, işletmelerin temel amaçlarının tespit edilmesi, belirlenen hedeflere kolayca ulaşabilmesi ve ihtiyaç duyulan kaynakların minimum maliyetle temini için alternatif stratejilerin neler olduğu konularına yer verilmiştir. Müşteri değeri yaratılması, işletmelerin piyasaların rekabet ortamında avantaj elde eletmesi, rekabet üstünlüğü sağlayabilesi, düşük bir maliyet ile üretimin avantajları ve rekabet üstünlüğü sağlayan stratejiler neler olabileceği konularına değinilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada; strateji kavramı, stratejik yönetim kavramı, rekabet kavramı inovasyon kavramı, rekabet ortamında farklılık yaratmasını sağlayan bütün eylemler, küresel eğilimler ve çevre şartları dikkate alındığında yapılacak yeniliklerin belli stratejiler üzerine oturtulmasının önemi üzerinde durulmuştur. Ülkeler bazında rekabet üstünlüğünün sağlanmasında inovasyonel etkinlikler ve faaliyetler büyük bir öneme sahip olmaktadır. Bu kapsamda çalışmada; savunmacı, saldırgan, geleneksel, taklitçi, keşifsel ve artırımsal inovasyon stratejileri rekabet üstünlüğünün sağlanabilmesi açsısından incelenmiştir.Keywords
Rekabet, Rekabet Üstünlüğü, İnovasyon, İnovasyon Stratejileri.

Abstract

The purpose of this study is to examine the importance dimension of innovation strategies in ensuring strategic competitive advantage. In addition, the main objectives of the enterprises to identify, easy to reach the specified goals and resources needed to provide the minimum cost of the alternative strategies are covered. Customer value creation, competitive advantage of the markets in the competitive environment, competitive advantage, the advantages of production with a low cost and competitive advantage strategies were discussed. Therefore, in this study; The concept of strategy, the concept of strategic management, the concept of competition, the concept of innovation, all actions that make a difference in the competition environment, global trends and the importance of putting the innovations to be made when considering the environmental conditions are emphasized. Innovative activities and activities are of great importance in achieving competitive advantage in countries. In this study; defensive, aggressive, traditional, empirical, exploratory and incremental innovation strategies have been examined in order to ensure competitive advantage.Keywords
Competition, Competition’s Advantage, İnnovation, Innovation’s Strategies.