INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
(SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ )

Author : Eda YAKIT  & Mehmet Ali ŞEN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 11
Page : 623-630
608    912


Summary

Bu çalışma sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerinin organ nakli konusundaki görüş ve davranışlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma örneklemini Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO’nda öğrenim gören 250 öğrenci oluşturmuştur. Veriler 25 soruluk anket formu ile Mart-Mayıs 2017 tarihleri arasında birebir görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın etik kurul onayı Dicle Üniversitesi Hastaneleri’nden alınmıştır. Veriler SPSS 20,0 paket programı ile yüzdelik ve Ki-kare analizleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Katılımcı öğrencilerin %47,6’sı 20 yaş altındaydı ve %70’ini kadınlar oluşturuyordu. Organ bağışı hakkında %80’i bilgi sahibiydi ancak %61,2’si gerekli şartları bilmiyordu. Öğrencilerin %97,2’si bağışın gerekliliğine inanıyordu ancak konu hakkındaki bilgilendirmeleri %87,2’si yetersiz buluyordu. Organ bağışı hakkında en fazla bilgi almak istedikleri kaynak (%96,8) doktor olmakla birlikte, bilgilendirmeyi en fazla okuldan (%47,2) almışlardı. Katılımcıların %96,8’si organ bağışında bulunmamıştı ve %79,2’si bağışta öldükten sonra bulunmak istediklerini bildirdi. Sonuç olarak öğrencilerin büyük bir bölümü organ bağışı hakkında bilgi sahibiydi ve organ bağışına sıcak bakıyordu. Bu sonuçlar, organ bağışının artacağını gösterirken, geleceğin sağlık personelinin toplumu bilinçlendirmede etkin rol oynayacağına dair olumlu bilgi vermektedir.Keywords
Organ bağışı, Öğrenciler, Yasal Düzey

Abstract

This study was conducted in order to determine students' opinions and behaviors on organ transplantation, who are studing at vocational college of health services. The research sample consisted of 250 students who were educated at Dicle University Atatürk Health Services Vocational School.Data were collected through a questionnaire consisting of 25 questions and interviews between March and May 2017.The study's ethics committee approval was obtained from Dicle University Hospitals.The data were evaluated using the SPSS 20.0 package program using percentage and Chi-square analyzes. 47.6% of the participating students were under 20 years old and 70% were women.80% had knowledge about organ donation, but 61.2% did not know the necessary conditions.97.2% of the students believed that donation was necessary, but 87.2% of the students felt that it was insufficient. The source they wanted to get the most information about organ donation was from doctors (96.8%) but most of them was informed from the school (47.2%). 96.8% of the participants did not have an organ donation and 79.2% of them reported that they wanted to be present after they died on donations. As a result, most of the students had information about organ donation and they warmly welcomed for organ donated. These results give positive information that healthcare personnel will play an active role in raising awareness of the community when donating will increase.Keywords
Organ donation, Students, Legal level

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved