INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİNİN SORUN ÇÖZME YETENEĞİ: A3 RAPORU, OBEYA VE SMED
(PROBLEM SOLVING ABILITY OF LEAN PRODUCTION TECHNIQUES: A3 REPORT, OBEYA AND SMED )

Author : Arzu ŞEKER    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 32
Page : 100-111
    


Summary

Günümüzde ürün hayat eğrileri kısalmış ve çeşitlilik artmıştır. Rekabetin yoğun olduğu pazar koşullarında işletmeler için daha küçük partilerle ve daha esnek üretimin gerçekleştirilebildiği üretim sistemleri ihtiyaç haline gelmiştir. Dolayısıyla rekabet edebilmek için yalın düşünce uygulamaları ve uygulamaların kalıcılığını sağlamak için, bu felsefenin yönetsel anlamda da kurum kültürünün bir parçası haline gelmesi gerekir. Bu çalışmada yalın üretimin A3 raporu, Obeya ve SMED tekniklerine teorik temelli bir yaklaşımla değinilmiştir. A3 raporu, problemlerin temeline inilerek kalıcı çözümler sunan veya önceden önlemler alınarak oluşabilecek sorunların engellenmesini sağlayan, işletmede karar verme ve iletişim yeteneği arttıran bir sistemdir. Yöneticilere sorunları çözmeye yardımcı ve takım çalışmasının bir aracı olan Obeya tekniği ile bilgi ihtiyacı süresi kısalmakta, zaman kaybı önlenmekte ve üretim hızlanmaktadır. Kalıp değiştirme süresini kısaltarak, ürün çeşitliliği ve kalitesini arttıran, stokları azaltan, esneklik arttıran ve iş güvenliğini kolaylaştıran SMED yaklaşımı ile işletmeler yüksek verim elde etmektedirler.Keywords
Yalın Üretim, A3 Raporu, Obeya, SMED Yaklaşımı

Abstract

Today, products' life curves are shortened and diversity is increased. Production systems where smaller parties and more flexible production can be realized in the market conditions where competition is intense, has become a necessity for enterprises. Therefore, this philosophy must become a part of the corporate culture in order to ensure the continuity of lean thinking practices and their permanence in order to compete. In this study, A3 report of lean production is mentioned with a theoretical based approach to Obeya and SMED techniques. The A3 Report, which provides permanent solutions to the underlying problems, is a system that increases the ability of decision making and communication in the company as well as preventing the problems that may occur by taking precautionary measures. Obeya, a tool for assisting managers and teamwork in solving problems, shortens the need for information, saves time, and accelerates production. By using SMED which is another technique that reduces mold change time, increases product variety and quality, reduces stocks, increases flexibility and facilitates job security, enterprises obtain high efficiency.Keywords
Lean Manufacturing, A3 Report, Obeya, SMED Aproach