INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SURİYELİ KADIN SIĞINMACILARIN SOSYAL VE EKONOMİK PROBLEMLERİ: KARAMAN GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZİ ÖRNEĞİ
(SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF SYRIAN WOMEN REFUGEES: EXAMPLE OF KARAMAN TEMPORARY TRAINING CENTER )

Author : Adem DAĞ    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 11
Page : 561-573
1262    1024


Summary

Bu çalışmanın amacı Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de karşılaştıkların sosyoekonomik problemlerin nedenlerini ortaya çıkarmak ve sosyokültürel bütünleşmenin gerçekleşmesi için çözüm önerileri ortaya koymaktır. Araştırma Sakarya’da yerel yönetim kuruluşları, STK’lar ve Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen Karaman Geçici Eğitim Merkezi’nde Türkçe eğitimi alan 5 kadın katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Suriyeli kadınlara Türkiye’de karşılaştıkları sosyal ve ekonomik problemleri 5 farklı boyutta ölçen derinlemesine görüşme formu uygulanmıştır. Derinlemesine görüşme formunun uygulanmasından elde edilen verilerin betimsel analizinden 5 boyutta 15 kod oluşturulmuştur. Araştırma sonucundan Suriyeli sığınmacıların en büyük probleminin Türkçeyi bilmemeleri olduğu sonucu bulunmuştur. Türkçeyi bilmemeleri hayatlarını anlamlandıramamaları, geçimlerini sağlayacak bir işe girememeleri ve ekonomik yoksunluk yaşamalarına neden olmaktadır. Suriye toplumunun erkek egemen kültürel yapısından dolayı kadınların erkeklerin bulunduğu ortamda çalışmasına olumsuz bakılmaktadır. Bu durum kadının özel alandan dışarıya çıkarak, kamusal alanda Türkçeyi öğrenmesine engel olmaktadır. Türkçeyi öğrenememek ise Türk komşularıyla güvene dayalı sosyal iletişim kurmasını engellemektedir. Suriyeli kadınlar Türkçeyi kısıtlı miktarda Türkiye’de okula devam eden çocuklarından öğrenmek zorunda kalmaktadır. Suriyeli sığınmacıların Türk toplumuna kültürel uyumunun sağlanması ve sosyoekonomik problemlerini aşabilmelerine yardım edebilmek için Türkçe dil eğitimi ve meslek edindirme kurslarının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Aynı zamanda bu kurslarda kreş ve ulaşım imkânlarının sağlanması Suriyeli kadınların bu kurslara daha çok katılmasını sağlayacaktır. Sığınmacılara yönelik Türkçe dil eğitimi ve meslek edindirme kurslarının yaygınlaştırılması için kamu kuruluşları ve yerel yönetim kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir.Keywords
Dil, Güven, Meslek, Sosyoekonomik Problem, Sığınmacı

Abstract

The purpose of this study is to reveal the reasons of socio-economic problems Syrian Asylum seekers faced and to propose the solution recommendations to socio-cultural integration to occur. The research was carried out in Sakarya with 5 Female participants attending Turkish courses in Karaman Temporary Training Center, supported by National Education Directorate, Civil Society Organizations and local governments. An in-depth interview form measuring social and economic problems of the Syrian women in 5 different dimensions was applied. 15 codes has been generated in 5 dimensions from the descriptive analysis of the data gathered from the implemented in-depth interview forms. As a result of the research, It was concluded that the biggest problem Syrian Asylum Seekers encounter is that They do not know Turkish. Since they do not know Turkish, they can not make sense of their lives,They can not find a job to maintain their lives and it causes economic deprivation. Because of the male-dominanted cultural structure of the Syrian Society, Women are taken a dim view of working in men’s environment. This situation prevents the woman from learning the Turkish on the public area by going out from the private space. Theirs not being able to learn Turkish also hinders them to communicate socially with Turkish neighbours in trust based. Syrian Women are obliged to learn Turkish in a limited amount from their children who are studying in Turkey. Turkish language education and vocational courses need to be popularized to help Syrian Asylum Seekers to achieve cultural integration and to exceed socio-economic problems in the Turkish society. At the same time, Providing nursery and transportation in these Courses will ensure Syrian Women to attend more to these courses. Public institutions and local government agencies have important duties for the dissemination of Turkish language education and vocational courses towards to Syrian Asylum Seekers.Keywords
Language, Confidence, Occupation, Socioeconomic Problem, Asylum Seeker